Přeskočit na hlavní obsah

PÁTEČNÍ KVÍZOVÁ LOTERIE MICROSOFT AZURE – BŘEZEN – DUBEN 2022

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

1. SPONZOR

Tato oficiální pravidla („pravidla“) upravují provoz páteční kvízové loterie Microsoft Azure – březen – duben 2022 („loterie“). Sponzorem („Sponzor“) loterie je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA.

2. Definice

V těchto pravidlech se výrazy „Microsoft“, „my“, „naše“ a „nás“ vztahují na sponzora a výrazy „vy“ a „sebe“ se vztahují na účastníka loterie nebo rodiče / zákonného zástupce účastníka loterie, který nedosáhl plnoletosti a nemůže se smluvně zavázat v místě svého zákonného bydliště. Účastí v loterii vyjadřujete svůj souhlas s těmito pravidly (váš rodič / zákonný zástupce, pokud jste v místě svého bydliště nedosáhli plnoletosti).

3. PŘIHLAŠOVACÍ OBDOBÍ

Loterie začíná v 08:01 pacifického času (PT) 4. března 2022 a končí ve 23:59 PT 2. dubna 2022 („přihlašovací období“).

4. OPRÁVNĚNÍ

Abyste se mohli zúčastnit, musíte mít zákonné bydliště v jednom z padesáti (50) Spojených států (včetně District of Columbia) a být starší osmnácti (18) let. Pokud je vám osmnáct (18) let nebo více, ale v místě vašeho zákonného bydliště jste ještě nedosáhli plnoletosti, musíte mít souhlas rodiče / zákonného zástupce.

Zaměstnanci a ředitelé společnosti Microsoft Corporation a jejích dceřiných společností, přidružených společností, reklamních agentur a stran loterie nejsou oprávněni, stejně jako osoby podílející se na realizaci nebo správě této propagační akce nebo jejich rodinní příslušníci (rodiče, děti, sourozenci, manželé/manželky nebo osoby žijící ve společné domácnosti). Neplatné na Kubě, v Íránu, Severní Koreji, Súdánu, Sýrii, na Krymu a tam, kde je to jinak zakázáno zákonem.

5. JAK SE ZÚČASTNIT

Není nutný žádný nákup.

Jednu (1) přihlášku získáte, pokud navštívíte webové stránky loterie na adrese https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday a splníte všechny registrační požadavky včetně krátkého kvízu. Pro získání přihlášky musíte správně odpovědět na pět (5) otázek. Budete mít pouze jednu (1) možnost zúčastnit se kvízu a úspěšně ho absolvovat.

Celkový limit je jedna (1) přihláška na osobu. Jakýkoli váš pokus o získání většího než uvedeného počtu přihlášek pomocí více/různých účtů, identit, registrací, přihlášení nebo jakýchkoli jiných metod bude mít za následek neplatnost vašich přihlášek a můžete být diskvalifikováni. Použití jakéhokoli automatizovaného systému k zajištění účasti je zakázáno.

Za nadbytečné, ztracené, opožděné nebo neúplné přihlášky neneseme odpovědnost. V případě sporu budou přihlášky považovány za odeslané „oprávněným držitelem účtu“ e-mailové adresy, účtu na sociální síti nebo jiného způsobu použitého k přihlášení. „Oprávněný držitel účtu“ je fyzická osoba, které poskytovatel internetových nebo online služeb nebo jiná organizace odpovědná za přidělování e-mailových adres přidělili e-mailovou adresu.

6. VÝBĚR A INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ

Až do potvrzení způsobilosti budou potenciální výherci cen vybráni společností Microsoft nebo jejím zástupcem do sedmi (7) dnů po uplynutí přihlašovacího období náhodným losováním ze všech přijatých způsobilých přihlášek.

Výherci budou informováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených při přihlášení nejpozději do sedmi (7) dnů po losování a budou jim zaslány pokyny k uplatnění nároku na výhru, včetně lhůt pro podání. Pokud se s vybraným výhercem nepodaří spojit, nebude způsobilý, nevyzvedne si výhru nebo nevrátí žádné formuláře, vybraný výherce ztrácí nárok na výhru a podle časových možností bude vybrán náhradní výherce. Pokud jste potenciálním výhercem a je vám osmnáct (18) let nebo více, ale v místě vašeho zákonného bydliště jste ještě nedosáhli plnoletosti, můžeme požadovat, aby za vás všechny požadované formuláře podepsal váš rodič / zákonný zástupce. Vybráni budou pouze tři (3) náhradní výherci, poté zůstanou nevyzvednuté ceny neuděleny.

7. CENY

Rozdělovány budou tyto ceny:

Deset (10) velkých cen. Všichni výherci hlavní ceny obdrží výherní balíček, který se skládá z následujících položek:

Značkový Rocketbook Fusion Microsoft Azure. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) $35 USD.

Značková bezdrátová nabíječka Microsoft Azure. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) $35 USD.

Značkový hrnek Microsoft Azure. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) $25 USD.

Balíček soukromí Private Eyes Ultimate Privacy Pack. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) $9 USD.

Balíček samolepek Microsoft Azure a Azure Friday. Přibližná maloobchodní hodnota (PMH) $3 USD.

Celková přibližná maloobchodní hodnota (PMH) tohoto balíčku je $107 USD.

PMH elektronických výher podléhá cenovým výkyvům na spotřebitelském trhu, mimo jiné v závislosti na časovém odstupu mezi datem, kdy je PMH odhadnuta pro účely těchto oficiálních pravidel, a datem, kdy je výhra přiznána nebo vyplacena. Hodnotu ceny určíme jako reálnou tržní hodnotu v době přiznání ceny.

Celková přibližná maloobchodní hodnota (PMH) všech cen: $1070 USD

Během přihlašovacího období udělíme pouze jednu (1) cenu na každou osobu. Nebude udělen více než uvedený počet cen. Není povolena žádná záměna, převod nebo postoupení ceny, s výjimkou toho, že si společnost Microsoft vyhrazuje právo nahradit cenu cenou stejné nebo vyšší hodnoty v případě, že nabízená cena nebude k dispozici. S výjimkou platných omezených záruk výrobce a veškerých práv, která vám mohou náležet podle místních zákonů, jsou ceny udělovány „TAK, JAK JSOU“ a BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, výslovné nebo předpokládané (včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel); přebíráte veškeré riziko kvality a výkonu, a pokud se ukáže, že ceny jsou vadné, přebíráte veškeré náklady na nezbytný servis nebo opravu. Podmínky omezené záruky společnosti Microsoft naleznete na adrese https://support.microsoft.com/warranty a konkrétně záruku pro USA zde. Ceny budou odeslány nejpozději do dvaceti osmi (28) dnů od výběru výherce. Výherci mohou být vyzváni k vyplnění a odevzdání formulářů pro uplatnění nároku na výhru a/nebo daňových formulářů (dále jen „formuláře“) ve lhůtě uvedené v oznámení o výhře. Případné daně z výhry jsou výhradní odpovědností výherce, kterému se doporučuje, aby vyhledal nezávislého poradce ohledně daňových důsledků přijetí výhry. Přijetím výhry souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může použít vaši přihlášku, jméno, obrázek a rodné město online a v tisku nebo v jakýchkoli jiných médiích v souvislosti s touto loterií bez nároku na odměnu nebo kompenzaci, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon.

8. ŠANCE

Šance na výhru závisí na počtu přijatých způsobilých přihlášek.

9. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte účastí v soutěži s tím, že společnost Microsoft a její příslušné mateřské společnosti, partnery, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zaměstnance a zástupce zbavujete veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění, ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s touto loterií nebo jakoukoli získanou cenou.

Platí všechny místní zákony. Rozhodnutí společnosti Microsoft jsou konečná a závazná.

Vyhrazujeme si právo zrušit, změnit nebo pozastavit tuto loterii z jakéhokoli důvodu, ať už z lidského nebo mechanického, včetně podvodu, selhání technologie, katastrofy, války nebo jakékoli jiné nepředvídané nebo neočekávané události, která ovlivní integritu této loterie. Pokud nebude možné integritu loterie obnovit, můžeme vybrat výherce ze všech způsobilých přihlášek, které jsme obdrželi předtím, než jsme museli loterii zrušit, změnit nebo pozastavit.

Pokud se pokusíte narušit integritu nebo legitimní fungování loterie podvodem, hackerským útokem, vytvořením bota nebo jiného automatizovaného programu nebo jakýmkoli podvodem nebo pokud máme silný důvod se domnívat, že se tak stalo, můžeme po vás požadovat náhradu škody v plném rozsahu zákona a můžeme vám zakázat účast v budoucích propagačních akcích společnosti Microsoft.

10. POUŽITÍ VAŠÍ PŘIHLÁŠKY

Osobní údaje, které poskytnete při účasti v této loterii, budou použity společností Microsoft a/nebo jejími zástupci a poskytovateli výher, kteří jednají jménem společnosti Microsoft, pouze pro správu a provoz této loterie a v souladu s Prohlášením společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato loterie se řídí zákony státu Washington a vy souhlasíte s výlučnou jurisdikcí a příslušností soudů státu Washington pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z této loterie.

12. SEZNAM VÝHERCŮ

Zašlete e-mail na adresu azuredeveloper@microsoft.com a v předmětu e-mailu uveďte „Vítězové páteční kvízové loterie Azure“ do třiceti (30) dnů od 2. dubna 2022 pro obdržení seznamu vítězů, kteří získali cenu v hodnotě $25 USD nebo více.