Architektury aplikací bez serveru s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Arquitecturas de aplicación sin servidor con Event GridEvent Grid conecta orígenes de datos y controladores de eventos. Por ejemplo, use Event Grid para desencadenar al instante una función sin servidor que ejecute un análisis de la imagen cada vez que se agrega una foto nueva a un contenedor de Blob Storage.

Související architektury řešení

Ops automation using Event GridEvent Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created or a SQL Database is spun up. These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines or file work items.

Automatizace operací s využitím služby Event Grid

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Integración de aplicaciones con Event GridEvent Grid conecta su aplicación con otros servicios. Por ejemplo, cree un tema de aplicación para enviar los datos de eventos de su aplicación a Event Grid y aprovechar la entrega confiable, el enrutamiento avanzado y la integración directa con Azure que ofrece. También puede usar Event Grid con Logic Apps para procesar datos en cualquier parte, sin necesidad de escribir código.

Integrace aplikací s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma aplikace pro odesílání dat událostí aplikace do služby Event Grid a využít tak její spolehlivé doručování, pokročilé směrování a přímou integraci s Azure. Nebo můžete pomocí služeb Event Grid a Logic Apps zpracovávat data kdekoli bez psaní kódu.