Přeskočit navigaci

Architektury aplikací bez serveru s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Serverlose Anwendungsarchitekturen mit Event GridEvent Grid verknüpft Datenquellen und Ereignishandler. Verwenden Sie Event Grid z.B. zum automatischen Auslösen einer serverlosen Funktion, um jedes Mal, wenn ein neues Foto zu einem Blob Storage-Container hinzugefügt wird, eine Bildanalyse durchzuführen.

Související architektury řešení

Ops automation using Event GridEvent Grid allows you to speed automation and simplify policy enforcement. For example, Event Grid can notify Azure Automation when a virtual machine is created, or a SQL Database is spun up. These events can be used to automatically check that service configurations are compliant, put metadata into operations tools, tag virtual machines, or file work items.

Automatizace operací s využitím služby Event Grid

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Application integration using Event GridEvent Grid connects your app with other services. For example, create an application topic to send your app’s event data to Event Grid and take advantage of its reliable delivery, advanced routing, and direct integration with Azure. Alternatively, you can use Event Grid with Logic Apps to process data anywhere, without writing code.

Integrace aplikací s využitím služby Event Grid

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma aplikace pro odesílání dat událostí aplikace do služby Event Grid a využít tak její spolehlivé doručování, pokročilé směrování a přímou integraci s Azure. Nebo můžete pomocí služeb Event Grid a Logic Apps zpracovávat data kdekoli bez psaní kódu.