Přeskočit navigaci

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví

Správa zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.

V tomto řešení využijeme klinická a socioekonomická data o hospitalizovaných pacientech k vytvoření sestav zdravotního stavu obyvatelstva. Jako příklad využití machine learningu v rámci správy zdravotního stavu obyvatelstva se využívá model k predikci délky pobytu v nemocnici. Je zaměřený na nemocnice a poskytovatele zdravotnické péče a prostřednictvím správy a prevence nemocí spravuje a řídí výdaje na zdravotní péči. Informace o použitých datech a modelu délky pobytu v nemocnici najdete v průvodci ručním nasazením pro toto řešení. Nemocnice mohou tyto výsledky využívat k optimalizaci systémů správy zdravotnických služeb a soustředit svoje klinické prostředky na pacienty s urgentnějšími potřebami. Pochopení komunit, kterým slouží, prostřednictvím sestav zdravotního stavu obyvatelstva může nemocnicím pomoci při přechodu od plateb za jednotlivé úkony k hodnotové péči se současným snížením nákladů a zajištěním lepší kvality péče.

Popis

Poznámka: Pokud jste toto řešení už nasadili, můžete ho zobrazit kliknutím sem.

Odhadované denní náklady: $156

Odhadovaný čas zřízení: 35 minut

Pomocí sady Cortana Intelligence Suite můžete dát dohromady řešení pro správu zdravotního stavu obyvatelstva, a to na základě zde uvedených pokynů. Pokud si chcete prohlédnout celé řešení pro správu zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví s využitím sady Cortana Intelligence Suite v akci, aniž byste museli rozběhnout a propojit všechny komponenty ručně, můžete využít možnost automatizovaného nasazení.

Tlačítko Deploy (Nasadit) spustí pracovní postup, který nasadí instanci tohoto řešení v rámci skupiny prostředků předplatného Azure, které jste zadali. Diagram architektury uvedený níže ukazuje tok dat a kompletní kanál pro řešení pro správu zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví. Toto řešení zahrnuje několik služeb Azure a vyžaduje několik nezbytných ručních kroků k zajištění kompletního funkčního řešení se simulovanými daty hospitalizovaných pacientů z nemocnic.

Diagram architektury uvedený níže ukazuje návrh řešení pro správu zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví. Toto řešení je tvořeno několika komponentami Azure, které provádějí různé úlohy, jako jsou příjem, ukládání a přesun dat, rozšířené analýzy a vizualizace. Azure Event Hub je bodem ingestování nezpracovaných záznamů, které bude zpracovávat toto řešení. Záznamy se potom předají do služby Data Lake Store k uložení a dalšímu zpracování službou Azure Stream Analytics. Druhá úloha Stream Analytics job odesílá vybraná data do Power BI pro vizualizace téměř v reálném čase. Azure Data Factory orchestruje podle plánu vyhodnocení nezpracovaných událostí z úlohy Azure Stream Analytics, a to využitím Azure Data Lake Analytics ke zpracování pomocí USQL i R. Výsledky hodnocení jsou potom uložené ve službě Azure Data Lake Store a vizualizované s využitím Power BI.

Kroky po nasazení

Jakmile se toto řešení nasadí do předplatného, můžete různé nasazené služby zobrazit kliknutím na název skupiny prostředků na finální obrazovce nasazení. Další možností je použít portál pro správu Azure a zobrazit prostředky zřízení ve vaší skupině prostředků ve vašem předplatném. Zdrojový kód tohoto řešení a pokyny pro jeho ruční nasazení najdete tady. Kroky po nasazení představují monitorování stavu vašeho nasazení a vizualizaci sestavy zdravotního stavu obyvatelstva v reálném čase a také výsledky předpovědí z modelu délky pobytu. Pokyny po nasazení najdete tady.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.