Přeskočit navigaci

Správa zdravotního stavu obyvatelstva pro zdravotnictví

Správa zdravotního stavu obyvatelstva je důležitý nástroj, který je stále více využíván poskytovateli zdravotní péče ke správě a kontrole neustále rostoucích nákladů. Jádrem správy zdravotního stavu obyvatelstva je využití dat ke zpřesnění zdravotních výstupů. Tři pilíře správy zdravotního stavu obyvatelstva jsou sledování, monitorování a porovnávání. Cílem je zlepšit klinické a zdravotní výstupy a současně zajistit správu nákladů a jejich snižování.

V tomto řešení využijeme klinická a socioekonomická data o hospitalizovaných pacientech k vytvoření sestav zdravotního stavu obyvatelstva. Jako příklad využití machine learningu v rámci správy zdravotního stavu obyvatelstva se využívá model k predikci délky pobytu v nemocnici. Je zaměřený na nemocnice a poskytovatele zdravotnické péče a prostřednictvím správy a prevence nemocí spravuje a řídí výdaje na zdravotní péči. Informace o použitých datech a modelu délky pobytu v nemocnici najdete v průvodci ručním nasazením pro toto řešení. Nemocnice mohou tyto výsledky využívat k optimalizaci systémů správy zdravotnických služeb a soustředit svoje klinické prostředky na pacienty s urgentnějšími potřebami. Pochopení komunit, kterým slouží, prostřednictvím sestav zdravotního stavu obyvatelstva může nemocnicím pomoci při přechodu od plateb za jednotlivé úkony k hodnotové péči se současným snížením nákladů a zajištěním lepší kvality péče.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.