Přeskočit navigaci

Prognózování hladiny v nádržích s ropou a plynem

V současné době většina zařízení reaguje na problémy s hladinou v nádržích reaktivně. To často vede k rozlévání, nouzovému vypínání, nákladnému odstraňování problémů, problémům v oblasti právních předpisů, drahým opravám a pokutám. Prognózování hladiny v nádržích pomáhá zvládnout a zmírnit tyto i další problémy.

Prognózy se vytvářejí s využitím dat v reálném čase a kdykoli dostupných historických dat ze snímačů, měřičů a záznamů, a pomáhají s následujícími úlohami:

  • Prevence přetečení nádrže a nouzového vypínání
  • Zjišťování chyb a selhání hardwaru
  • Plánování údržby, vypínání a logistiky
  • Optimalizace provozu a efektivity zařízení
  • Zjišťování úniku z potrubí a pomalého toku v potrubí
  • Snížení nákladů a omezení pokut a výpadků

Proces prognózování hladiny v nádržích začíná u vstupu z vrtu. Ropa se při vstupu do zařízení odměřuje prostřednictvím měřičů a pak se odesílá do nádrží. Během procesu rafinace se monitorují a zaznamenávají hladiny v nádržích a pak se prostřednictvím snímačů, měřičů a záznamů zaznamenává výstup ropy, plynu a vody. S využitím dat ze zařízení se pak vytvářejí prognózy. Prognózy se můžou vytvářet například každých 15 minut.

Sada Cortana Intelligence Suite je přizpůsobivá a dá se upravit pro splnění různých požadavků zařízení a společností.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Související architektury řešení

Energy Supply OptimizationIn an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading, and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimize the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Optimalizace dodávek energie

V energetické síti využívají spotřebitelé energie různé typy komponent zajišťujících dodávky, obchodování a ukládání energie, jako jsou rozvodny, baterie, větrné farmy a solární panely, mikroturbíny a nabídky reagující na poptávku, aby uspokojili své požadavky a minimalizovali náklady na energetické závazky. Aby to bylo možné, musí operátor sítě určit, k jakému množství energie se mají jednotlivé typy prostředků během časového období zavázat, a zároveň brát v úvahu náklady na využití různých typů prostředků a jejich kapacity a fyzické charakteristiky.