Přeskočit navigaci

Interaktivní analýza cen

Řešení analýzy cen využívá historická data o transakcích a ukazuje, jak poptávka po vašich produktech reaguje na ceny, které nabízíte. Na základě toho doporučuje změny cen a umožňuje vám podrobně simulovat, jak by změny cen ovlivnily poptávku.

Řešení poskytuje řídicí panel, kde najdete doporučení optimálních cen, elasticity položek na úrovni položky-lokality-kanálu-segmentu, odhady vlivu souvisejících produktů, jako je uvádění podobných produktů, předpovědi s ohledem na aktuální vývoj a metriky výkonu modelu.

Díky přímé interakci s cenovým modelem v aplikaci Excel můžete jednoduše vkládat svá prodejní data a analyzovat ceny bez nutnosti nejprve integrovat data do databáze řešení, simulovat propagaci a vykreslovat poptávkové křivky (ukazující, jak poptávka reaguje na cenu) a přistupovat k datům řídicího panelu v číselné podobě.

Bohaté funkce nejsou omezené na aplikaci Excel. Jsou založené na webových službách, které můžete vy nebo váš partner implementace volat přímo z obchodních aplikací a tak do nich integrovat analýzu cen.

Interactive Price AnalyticsThe Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Interactive Price AnalyticsThe Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

Související architektury řešení

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognózování poptávky

Přesné prognózování Accurately špiček v poptávce po produktech a službách může společnostem přinést konkurenční výhody. Toto řešení se soustředí na prognózování poptávky v energetickém sektoru.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.