Přeskočit navigaci

Interaktivní analýza cen

Řešení analýzy cen využívá historická data o transakcích a ukazuje, jak poptávka po vašich produktech reaguje na ceny, které nabízíte. Na základě toho doporučuje změny cen a umožňuje vám podrobně simulovat, jak by změny cen ovlivnily poptávku.

Řešení poskytuje řídicí panel, kde najdete doporučení optimálních cen, elasticity položek na úrovni položky-lokality-kanálu-segmentu, odhady vlivu souvisejících produktů, jako je uvádění podobných produktů, předpovědi s ohledem na aktuální vývoj a metriky výkonu modelu.

Díky přímé interakci s cenovým modelem v aplikaci Excel můžete jednoduše vkládat svá prodejní data a analyzovat ceny bez nutnosti nejprve integrovat data do databáze řešení, simulovat propagaci a vykreslovat poptávkové křivky (ukazující, jak poptávka reaguje na cenu) a přistupovat k datům řídicího panelu v číselné podobě.

Bohaté funkce nejsou omezené na aplikaci Excel. Jsou založené na webových službách, které můžete vy nebo váš partner implementace volat přímo z obchodních aplikací a tak do nich integrovat analýzu cen.

Popis

Poznámka: Pokud jste toto řešení už nasadili, můžete ho zobrazit kliknutím sem.

Odhadovaný čas zřízení: 15 minut

Základem pracovního postupu důkladné analýzy cen je modelování cenové elasticity a doporučení optimálních cen. Špičkový přístup k modelování zmírňuje dvě nejhorší nástrahy modelování citlivosti cen z historických dat: zkreslení a řídkost dat.

Zkreslení spočívá v přítomnost jiných faktorů, než je cena, které ovlivňují poptávku. Využíváme přístup dvojitého použití služby ML, který chrání odhady před většinou forem zkreslení díky tomu, že se před odhadem elasticity odečítají předvídatelné složky ceny a kolísání poptávky. Partner implementace také může toto řešení upravit tak, aby využívalo váš potenciál zachytávání dat i pro jiné faktory ovlivňující poptávku, než je cena. Další podrobnosti o datových vědách souvisejících s cenami najdete v našem blogovém příspěvku.

K řídkosti dat dochází kvůli tomu, že se optimální cena na nízké úrovni liší: obchody můžou ceny nastavovat podle jednotlivých položek, lokalit, prodejních kanálů a dokonce segmentů zákazníků, ale řešení pro nastavení cen často nabízejí pouze odhady na úrovni kategorie produktů, protože historie transakcí může pro každou specifickou situaci obsahovat pouze několik prodejů. Naše řešení pro nastavení cen v takových situacích, kdy není k dispozici dostatek dat, využívá k vytváření konzistentních odhadů „hierarchické sjednocení“: pokud nejsou k dispozici fakta, model si vypůjčí informace od jiných položek ve stejné kategorii, stejných položek v jiných lokalitách atd. S tím, jak se bude zvyšovat množství historických dat pro danou kombinaci položka-lokalita-kanál, budou odhady elasticity konkrétnější.

Toto řešení analyzuje vaše historické ceny a

  • zobrazuje na řídicím panelu na první pohled elasticitu poptávky po vašich produktech,
  • poskytuje doporučenou cenu pro všechny produkty ve vašem katalogu,
  • objevuje související produkty (substituty a komplementy),
  • umožňuje vám simulovat scénáře propagace v aplikaci Excel.

Odhadované náklady

Odhadované náklady na toto řešení jsou přibližně $10/den ($300/měsíc).

  • $100 za plán služby ML úrovně S1 Standard
  • $75 za databázi SQL úrovně S2
  • $75 za plán hostování aplikace
  • $50 za různé aktivity s daty ADF a úložiště

Pokud řešení jenom zkoumáte, můžete ho za několik dnů nebo hodin odstranit. Náklady se účtují poměrnou částí a přestanou se účtovat po odstranění příslušných komponent Azure.

Začínáme

Řešení můžete nasadit pomocí tlačítka na pravé straně. Pokyny na konci nasazení budou obsahovat důležité informace o konfiguraci. Nechte je otevřené.

Řešení se nasadí se stejnou sadou ukázkových dat o cenách pomerančového džusu, jakou najdete po kliknutí na tlačítko Try it now (Vyzkoušet) na pravé straně.

Zatímco se řešení nasazuje, můžete se připravit:

Po nasazení řešení dokončete prvního průvodce (vyžaduje se přihlášení k MSFT).

Řídicí panel řešení

Nejužitečnější částí řídicího panelu řešení je karta Pricing Suggestion (Návrhy cen). Najdete tam informace o vašich položkách s příliš nízkou nebo vysokou cenou, návrhy optimální ceny jednotlivých položek a také předpokládaný dopad využití konkrétního návrhu. Návrhy mají určenou prioritu podle největší šance na dosažení růstu hrubé marže.

Karta návrhů na řídicím panelu

Ostatní karty poskytují doplňkové informace, které osvětlují, jak systém k návrhům došel. Podrobnější popis těchto karet najdete v uživatelské příručce. (Zatímco je řešení ve verzi Private Preview, musíte na GitHubu být přihlášeni pomocí účtu MSFT Azure.)

Architektura řešení

Toto řešení k ukládání transakčních dat a vygenerovaných předpovědí modelu využívá server SQL Azure. Existuje spousta základních služeb pro modelování elasticity, které jsou vytvořené ve službě Azure ML s využitím základních knihoven Pythonu. Azure Data Factory plánuje týdenní aktualizace modelu. Výsledky se zobrazují na řídicím panelu Power BI. Poskytnutá tabulka aplikace Excel využívá prediktivní webové služby.

Podrobnější popis architektury, připojení vlastních dat a přizpůsobení najdete v technické příručce pro nasazení (vyžaduje se přihlášení na GitHubu).

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

Související architektury řešení

Prognózování poptávky

Přesné prognózování Accurately špiček v poptávce po produktech a službách může společnostem přinést konkurenční výhody. Toto řešení se soustředí na prognózování poptávky v energetickém sektoru.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.

User ActionSimulation Personalized OfferLogic System ResponseQueue User ActionQueue Event Hub Stream Analytics Power BI Machine Learning Cold StartProduct Affinity User Document DB Product Offers Reference Product Views Offer Views Cache Update Logic Azure Services Raw Stream Data 1 2 3 5 4

Individuální nabídky

V dnešním vysoce konkurenčním a propojeném prostředí moderní firmy už neobstojí s generickým a statickým online obsahem. Marketingové strategie využívající tradiční nástroje jsou navíc často drahé, obtížně se implementují a neposkytují požadovanou návratnost investic. Tyto systémy obvykle nedokážou plně využít shromážděná data k zajištění individuálnějšího prostředí pro uživatele.