Přeskočit navigaci

Hybridní identita

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.

Hybrid IdentityThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Vytvořte tenanta Azure Active Directory.

Vytvořte uživatele.

Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.

Vytvořte instanční objekty služeb.

Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.

Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

  1. 1 Vytvořte tenanta Azure Active Directory.
  2. 2 Vytvořte uživatele.
  3. 3 Nasaďte, spravujte a provozujte prostředky aplikace v Azure a Azure Stack.
  1. 4 Vytvořte instanční objekty služeb.
  2. 5 Proveďte nasazení pomocí instančních objektů.
  3. 6 Prostředky aplikace můžou komunikovat přes síť.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Virtual Machines

Virtuální počítače s Windows nebo Linuxem můžete zřídit v řádu sekund.

Azure Active Directory

Naučte se synchronizovat adresáře a povolit jednotné přihlašování pomocí Azure Active Directory (Azure AD).

Související architektury řešení

Hybrid CI/CDImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybridní CI/CD

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.