Přeskočit navigaci

Hybridní CI/CD

Když jsou místní aplikace sestavené a provozované jiným způsobem než cloudové aplikace, stává se z implementace přístupu k nasazování aplikací založeného na kontinuální integraci / kontinuálním vývoji (CI/CD) obtížný úkol. Existence konzistentní sady vývojových nástrojů a procesů napříč veřejným cloudem Azure a místními prostředími Azure Stack organizacím výrazně usnadňuje implementaci praxe CI/CD. Když se aplikace a služby nasadí na platformy Azure i Azure Stack správným způsobem, jsou v podstatě zaměnitelné a můžou běžet v obou umístěních.

Hybrid CI/CDImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.

Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.

Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

  1. 1 Programátor provede změny kódu aplikace a šablony ARM.
  2. 2 Kód a šablona ARM se vrátí do úložiště Git služby Visual Studio Team Services.
  3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
  1. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  2. 5 Nasazení do App Service na platformách Azure i Azure Stack.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure Stack

Azure Stack je hybridní cloudová platforma, která umožňuje používat služby Azure v místním prostředí.

Podrobné pokyny

Podrobné pokyny

Azure DevOps

Sestavením a nasazením aplikací pro víc platforem zajistíte maximální využití služeb Azure.

Web Apps

Rychle vytvářejte a nasazujte důležité webové aplikace se škálováním.

Související architektury řešení

Hybrid IdentityThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybridní identita

Nutnost mít komponenty aplikací v místním prostředí nemusí znamenat překážku pro zavádění cloudových technologií. Díky platformě Azure Stack můžou komponenty aplikací zůstat v místním prostředí a spolupracovat s komponentami běžícími ve veřejném cloudu Azure. Tento podrobný plán umožňuje týmům spravovat identitu uživatelů i aplikace způsobem, který je konzistentní napříč cloudy.