Podnikový chatovací robot

Azure Bot Service je možné snadno zkombinovat se službou Language Understanding a vytvářet výkonné podnikové roboty, kteří organizacím umožňují zjednodušit běžné pracovní aktivity prostřednictvím integrace externích systémů, jako je kalendář Office 365, zákaznické případy uložené v Dynamics CRM a spousta dalších.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.

Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.

Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.

Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.

Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.

Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

  1. 1 Zaměstnanec získá přístup k podnikovému robotovi.
  2. 2 Služba Azure Active Directory ověří identitu zaměstnance.
  3. 3 Robot je schopný zadávat dotazy na kalendář Office 365 příslušného uživatele prostřednictvím služby Azure Graph.
  1. 4 Na základě dat shromážděných z kalendáře robot přejde k informacím o případu v Dynamics CRM.
  2. 5 Informace se vrátí zaměstnanci, který může data dál odfiltrovat, aniž by opustil robota.
  3. 6 Služba Application Insights shromažďuje běhovou telemetrii pro podporu vývoje na základě využití a výkonu robota.

Související architektury řešení

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Zařízení IoT

Využijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.