Přeskočit navigaci

Prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuci

Řešení prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuci využívá historická data o poptávce k předvídání budoucí poptávky pro různé zákazníky, produkty a cíle. Například lodní nebo dopravní společnost chce předvídat množství různých produktů, které budou v budoucnu zákazníci chtít doručit na různé lokality. Společnost může tyto předpovědi využít jako vstup do nástroje pro přidělování, který optimalizuje operace, jako je směrování dopravních vozidel nebo dlouhodobější plánování kapacity.

운송 및 유통에 대한 수요 예측운송 및 유통 솔루션에 대한 수요 예측에는 계층적 수요 데이터를 사용하여 다양한 고객, 제품 및 대상에 대한 미래 기간의 수요를 예측합니다. 예를 들어 운송 또는 택배 회사는 고객이 미래에 다양한 위치에서 배달받기를 원하는 다양한 제품의 수량을 예측하려고 합니다. 회사에서는 이러한 예측을 배달 차량 경로 지정과 같은 작업을 최적화하는 할당 도구에 대한 입력 또는 더 장기적인 용량을 계획하기 위한 입력으로 사용할 수 있습니다.

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

운송 및 유통에 대한 수요 예측운송 및 유통 솔루션에 대한 수요 예측에는 계층적 수요 데이터를 사용하여 다양한 고객, 제품 및 대상에 대한 미래 기간의 수요를 예측합니다. 예를 들어 운송 또는 택배 회사는 고객이 미래에 다양한 위치에서 배달받기를 원하는 다양한 제품의 수량을 예측하려고 합니다. 회사에서는 이러한 예측을 배달 차량 경로 지정과 같은 작업을 최적화하는 할당 도구에 대한 입력 또는 더 장기적인 용량을 계획하기 위한 입력으로 사용할 수 있습니다.

Související architektury řešení

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognózování poptávky

Přesné prognózování Accurately špiček v poptávce po produktech a službách může společnostem přinést konkurenční výhody. Toto řešení se soustředí na prognózování poptávky v energetickém sektoru.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.