Přeskočit navigaci

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.

Toto řešení výše popsané výzvy řeší tím, že pomocí historických dat o transakcích trénuje model prognózování poptávky. V úvahu se berou také ceny produktů v konkurenční skupině, aby se zajistilo předvídání dopadů na vztahy mezi produkty, jako je uvádění podobných produktů. Algoritmus pro optimalizaci cen následně pomocí tohoto modelu předpovídá poptávku na různých vhodných cenových bodech s ohledem na obchodní omezení pro maximalizaci zisku. Řešení je možné přizpůsobit pro analýzy nejrůznějších cenových scénářů, pokud bude zachovaný obecný přístup založený na datových vědách.

Výše popsaný proces je zprovozněný a nasazený v Cortana Intelligence Suite. Toto řešení umožní společnostem ingestovat historická data o transakcích, předpovídat budoucí poptávku a pravidelně získávat doporučení pro nastavení optimálních cen. Ve výsledku tak řešení podporuje zvýšení ziskovosti a snížení množství času a úsilí vyhrazeného na úkoly související s nastavováním cen.

需要予測と価格最適化価格設定は、多くの業界にとって成功を決める極めて重要な要素ですが、最も難しいタスクの 1 つでもあります。多くの企業が、価格設定プロセスのさまざまな側面、つまり今後の戦術が業績に及ぼす影響を正確に予測し、ビジネス上の主な制約について十分に検討し、いったん設定した価格を公正に検証することなどに困難を感じています。提供する製品が増え、リアルタイムでの価格決定に必要な計算要件が複雑化するにつれて、既に極めて困難なこのタスクがさらに難しくなります。

Právní omezení

© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace se poskytují „tak, jak jsou“ a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft neposkytuje s ohledem na uvedené informace žádné záruky, ať už výslovné, nebo implikované. K vytvoření řešení byla použita data třetích stran. Zodpovídáte za respektování práv ostatních, včetně pořízení náležitých licencí pro vytváření podobných datových sad a jejich dodržování.

需要予測と価格最適化価格設定は、多くの業界にとって成功を決める極めて重要な要素ですが、最も難しいタスクの 1 つでもあります。多くの企業が、価格設定プロセスのさまざまな側面、つまり今後の戦術が業績に及ぼす影響を正確に予測し、ビジネス上の主な制約について十分に検討し、いったん設定した価格を公正に検証することなどに困難を感じています。提供する製品が増え、リアルタイムでの価格決定に必要な計算要件が複雑化するにつれて、既に極めて困難なこのタスクがさらに難しくなります。

Související architektury řešení

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognózování poptávky

Přesné prognózování Accurately špiček v poptávce po produktech a službách může společnostem přinést konkurenční výhody. Toto řešení se soustředí na prognózování poptávky v energetickém sektoru.

Prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuciŘešení prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuci využívá historická data o poptávce k předvídání budoucí poptávky pro různé zákazníky, produkty a cíle. Například lodní nebo dopravní společnost chce předvídat množství různých produktů, které budou v budoucnu zákazníci chtít doručit na různé lokality. Společnost může tyto předpovědi využít jako vstup do nástroje pro přidělování, který optimalizuje operace, jako je směrování dopravních vozidel nebo dlouhodobější plánování kapacity.

Prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuci

Řešení prognózování poptávky po lodní dopravě a distribuci využívá historická data o poptávce k předvídání budoucí poptávky pro různé zákazníky, produkty a cíle. Například lodní nebo dopravní společnost chce předvídat množství různých produktů, které budou v budoucnu zákazníci chtít doručit na různé lokality. Společnost může tyto předpovědi využít jako vstup do nástroje pro přidělování, který optimalizuje operace, jako je směrování dopravních vozidel nebo dlouhodobější plánování kapacity.