Přeskočit navigaci

Velký objem výpočtů s využitím služby Azure Batch

Úlohy typu Big Compute a HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí) jsou normálně náročné na výpočetní výkon a dají se spouštět paralelně a využívají. Využívají tak škálování a flexibilitu cloudu. Tyto úlohy se často spouštějí asynchronně pomocí dávkového zpracování a s využitím výpočetních prostředků vyžadovaných pro spuštění práce a plánování úloh vyžadovaného pro specifikaci práce. Mezi úlohy typu Big Compute a HPC patří simulace finančních rizik s využitím metody Monte Carlo, vykreslování obrázků, překódování médií, zpracování souborů a technické nebo vědecké simulace.

Toto řešení implementuje nativní cloudovou aplikaci pomocí služby Azure Batch, která poskytuje přidělení a správu výpočetních prostředků, instalaci aplikací, automatické škálování prostředků a plánování úloh jako službu platformy. Batch také nabízí akcelerátory úloh vyšší úrovně, konkrétně pro paralelní spouštění R, trénování AI a úlohy vykreslování.

Toto řešení je založené na spravovaných službách Azure – Virtual Machines, Storage a Batch. Tyto služby běží v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně k dispozici podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení.

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing, and engineering or scientific simulations.123456

Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.

Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.

Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.

Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.

Služba Batch nahrává výstup úkolů.

Stáhněte si výstupní soubory.

  1. 1 Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.
  2. 2 Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.
  3. 3 Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.
  1. 4 Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.
  2. 5 Služba Batch nahrává výstup úkolů.
  3. 6 Stáhněte si výstupní soubory.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Storage

Masivně škálovatelné úložiště objektů pro nestrukturovaná data

Batch

Plánování a správa výpočetních úloh se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě některých produktů.

Související architektury řešení

Hybrid HPC in Azure with HPC PackMicrosoft HPC Pack is a free high performance computing (HPC) solution built on Microsoft Azure and Windows Server technologies. HPC Pack combines a comprehensive set of deployment, administration, job scheduling, and monitoring tools for your Windows and Linux HPC cluster environment, providing a flexible platform for developing and running HPC applications on premises and in Azure.7654321

Hybridní prostředí HPC v Azure s využití sady HPC Pack

Microsoft HPC Pack je bezplatné řešení vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) založené na technologiích Microsoft Azure a Windows Serveru. HPC Pack kombinuje kompletní sadu nástrojů pro nasazování, správu, plánování úloh a monitorování pro vaše clusterové prostředí HPC s Windows a Linuxem a poskytuje flexibilní platformu pro vývoj a spouštění aplikací HPC v místním prostředí a v Azure.

HPC cluster deployed in the cloudHigh performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution including the head node, compute nodes, and storage nodes, runs in Azure with no hardware infrastructure to maintain.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Cluster HPC nasazený v cloudu

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.