Přeskočit navigaci

Velký objem výpočtů s využitím služby Azure Batch

Úlohy typu Big Compute a HPC (vysokovýkonné výpočetní prostředí) jsou normálně náročné na výpočetní výkon a dají se spouštět paralelně a využívají. Využívají tak škálování a flexibilitu cloudu. Tyto úlohy se často spouštějí asynchronně pomocí dávkového zpracování a s využitím výpočetních prostředků vyžadovaných pro spuštění práce a plánování úloh vyžadovaného pro specifikaci práce. Mezi úlohy typu Big Compute a HPC patří simulace finančních rizik s využitím metody Monte Carlo, vykreslování obrázků, překódování médií, zpracování souborů a technické nebo vědecké simulace.

Toto řešení implementuje nativní cloudovou aplikaci pomocí služby Azure Batch, která poskytuje přidělení a správu výpočetních prostředků, instalaci aplikací, automatické škálování prostředků a plánování úloh jako službu platformy. Batch také nabízí akcelerátory úloh vyšší úrovně, konkrétně pro paralelní spouštění R, trénování AI a úlohy vykreslování.

Toto řešení je založené na spravovaných službách Azure – Virtual Machines, Storage a Batch. Tyto služby běží v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně k dispozici podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení.

Azure Batch를 사용하는 빅 컴퓨팅 큰 계산 및 HPC(고성능 컴퓨팅) 워크로드는 일반적으로 계산 집약적이고 병렬로 실행될 수 있어 클라우드의 규모와 유연성을 활용합니다. 워크로드는 흔히 작업을 실행할 때, 컴퓨팅 리소스와 작업을 지정하는 데 필요한 작업 예약을 통해 일괄 처리를 사용하며 비동기적으로 실행됩니다. 빅 컴퓨팅 및 HPC 워크로드의 사례로는, 재무 위험 몬테카를로 시뮬레이션, 이미지 렌더링, 미디어 코드 변환, 파일 처리, 공학 또는 과학 시뮬레이션 등이 있습니다.123456

Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.

Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.

Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.

Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.

Služba Batch nahrává výstup úkolů.

Stáhněte si výstupní soubory.

  1. 1 Nahrajte vstupní soubory a aplikace do účtu Azure Storage.
  2. 2 Vytvořte fond výpočetních uzlů služby Batch, úlohu pro spuštění ve fondu a úkoly v této úloze.
  3. 3 Služba Batch stáhne vstupní soubory a aplikace.
  1. 4 Služba Batch monitoruje spouštění úkolů.
  2. 5 Služba Batch nahrává výstup úkolů.
  3. 6 Stáhněte si výstupní soubory.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Storage

Masivně škálovatelné úložiště objektů pro nestrukturovaná data

Batch

Plánování a správa výpočetních úloh se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb

Informace o produktu

Odkazy napravo poskytují dokumentaci k nasazování a správě produktů Azure uvedených výš v architektuře řešení.

Související architektury řešení

HPC Pack을 사용한 Azure의 하이브리드 HPCMicrosoft HPC Pack은 Microsoft Azure 및 Windows Server 기술을 기반으로 빌드된 무료 HPC(고성능 컴퓨팅) 솔루션입니다. HPC Pack은 Windows 및 Linux HPC 클러스터 환경을 위한 포괄적인 배포, 관리, 작업 예약 및 모니터링 도구 집합을 결합하여 온-프레미스 및 Azure에서 HPC 응용 프로그램을 개발하고 실행하기 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다.1234567

Hybridní prostředí HPC v Azure s využití sady HPC Pack

Microsoft HPC Pack je bezplatné řešení vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) založené na technologiích Microsoft Azure a Windows Serveru. HPC Pack kombinuje kompletní sadu nástrojů pro nasazování, správu, plánování úloh a monitorování pro vaše clusterové prostředí HPC s Windows a Linuxem a poskytuje flexibilní platformu pro vývoj a spouštění aplikací HPC v místním prostředí a v Azure.

Cluster HPC implantado na nuvemOs aplicativos de HPC (computação de alto desempenho) podem dimensionar milhares de núcleos de computação, ampliar a computação intensa local ou serem executados como uma solução 100% nativa em nuvem. Essa solução HPC inclui o nó principal, nós de computação e nós de armazenamento, é executado no Azure sem a necessidade de manutenção de nenhuma infraestrutura de hardware.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Cluster HPC nasazený v cloudu

Aplikace vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC) se mohou škálovat na tisíce výpočetních jader, rozšiřovat možnosti místního zpracování velkých objemů dat nebo se spouštět ve formě 100% cloudového nativního řešení. Toto řešení HPC zahrnuje hlavní uzel, výpočetní uzly a uzly úložiště a běží v Azure bez hardwarové infrastruktury, kterou by bylo potřeba spravovat.