Subsystémy Azure IoT

Pro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.
Azure IoT のサブシステムIoT アプリケーションには、クラウド ネイティブ、マイクロサービス、サーバーレス ベースという条件を満たしたアーキテクチャが推奨されます。オンプレミスである程度のデータ処理が発生する可能性が高いため、このアーキテクチャでは、ハイブリッド クラウドとエッジ計算戦略もサポートされます。個々のサブシステムを水平方向にスケーリングするには、オーケストレーター (Azure Managed Kubernetes、Service Fabric など) を使用するか、水平方向のスケール機能がビルトインで備わっている PaaS サービス (Azure App Service など) を使用することをお勧めします。

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure IoT Hub

Cloudová brána systému řídí obousměrnou zabezpečenou komunikaci se zařízeními.

Databáze Azure Cosmos

Slouží jako teplé úložiště dat zařízení.

Virtual Machines

Hostuje kontejnery, které obsahují mikroslužby pro zpracování dat a hostování uživatelského rozhraní.

Azure Stream Analytics

Zpracovává data přicházející do systému ze zařízení.

Blob Storage

Pohotovostní úložiště dat zařízení.

Azure Active Directory

Slouží k ověřování a autorizaci systému.

Informace o produktu