Architektury řešení Azure

Architektury, které vám usnadní návrh a implementaci bezpečných, vysoce dostupných, výkonných a odolných řešení v Azure.

Azure Stack でのハイブリッド接続Azure Stack を使うと、オンプレミスであれクラウドであれ、一貫したアプリケーション ロジック、開発パラダイム、運用手法で Azure サービスをデプロイすることができます。ハイブリッド クラウド アプリケーションは、Azure と Azure Stack のどちらでも動作するコンポーネントを備えた単一のシステムです。このソリューション ブループリントは、Azure パブリック クラウドとオンプレミス Azure Stack のコンポーネント間に通信が発生するアプリケーションの接続確立に関連したものです。ハイブリッド接続は、ほとんどの Azure Stack ソリューションに適用される基本的なブループリントです。注:パブリック インターネットから切り離された Azure Stack デプロイには適用されません。4321321

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure Stacku

Azure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.

Další informace
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Jednoduchý web s brandingem

Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez nutnosti kódování.

Další informace
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Škálování napříč cloudy s využitím Azure a Azure Stacku

Moderní software je stále víc propojený a distribuovaný. Konzistence Azure Stacku s infrastrukturou Azure a službami platformy umožňuje škálovat prostředky napříč cloudy, podle potřeby zvládnout zvýšené zatížení a jakmile poptávka klesne, zase prostředky omezit. Využijte možnost optimalizovat náklady a zajistit maximální efektivitu prostředků se zajištěním kompatibility s architekturou napříč cloudy.

Další informace
Live-streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. Through this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video on demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Další informace
Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.

Další informace