Přeskočit navigaci

Architektury řešení Azure

Architektury, které vám usnadní návrh a implementaci bezpečných, vysoce dostupných, výkonných a odolných řešení v Azure.

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Další informace
하이브리드 연결Azure Stack을 사용하면 일관된 응용 프로그램 논리, 개발 패러다임 및 운영 방법으로 온-프레미스 또는 클라우드에 Azure 서비스를 배포할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 응용 프로그램은 Azure와 Azure Stack 둘 다에서 구성 요소가 실행되는 단일 시스템입니다. 이 솔루션 청사진은 Azure 공용 클라우드와 온-프레미스 Azure Stack 구성 요소 간 통신이 필요한 응용 프로그램에 대한 연결 설정과 관련이 있습니다. 하이브리드 연결은 대부분의 Azure Stack 솔루션에 적용할 수 있는 기초 청사진입니다. 참고: 공용 인터넷에서 분리된 Azure Stack 배포에는 적용되지 않습니다.3214321

Hybridní připojení

Azure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.

Další informace
Site simples personalizadoInicie e crie rapidamente campanhas digitais que dimensionam automaticamente com base em demanda do cliente. Comece de forma simples com o sistema de gerenciamento de conteúdo que permite manter facilmente as mensagens em seu site em tempo real, por meio de um navegador, sem precisar de codificação.1324

Jednoduchý web s brandingem

Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez nutnosti kódování.

Další informace
Previsão da demanda e otimização de preçosO preço é reconhecido como um determinante-chave do sucesso em diversos setores e pode ser uma das tarefas mais desafiadoras. As empresas geralmente têm dificuldade com diversos aspectos do processo de precificação, incluindo a previsão precisa do impacto financeiro de possíveis táticas, a consideração razoável das principais restrições de negócios e a validação justa das decisões de precificação executadas. Expandir as ofertas de produtos adiciona mais requisitos computacionais para se tomar decisões de precificação em tempo real, o que amplia a dificuldade dessa tarefa já esmagadora.

Prognózování poptávky a optimalizace cen

Nastavení cen se v řadě odvětví považuje za klíčový faktor úspěchu a může představovat jeden z nejtěžších úkolů. Společnosti se často potýkají s různými aspekty procesu nastavení cen, včetně přesné prognózy finančního dopadu potenciálních taktik, rozumného zohlednění hlavních obchodních omezení a důkladného ověření učiněných rozhodnutí o cenách. Rozšiřování nabídky produktů a vyšší požadavky na výpočetní výkon, potřebný pro rozhodování o cenách v reálném čase, tento už tak velmi náročný úkol ještě více ztěžují.

Další informace