Architektury řešení Azure

Architektury, které vám usnadní návrh a implementaci bezpečných, vysoce dostupných, výkonných a odolných řešení v Azure.

Arquitetura híbrida de análise de riscoEsta solução de análise de risco criada com base em um modelo usa a computação de HPC do Azure e as VMs (máquinas virtuais) GPU para expandir a computação do Tibco GridServer local para o Azure usando a integração do Azure CycleCloud para dimensionamento automático. O trabalho é executado localmente e na nuvem usando o cache rápido do Avere vFXT e o acesso NFS nativo aos dados de mercado disponíveis localmente.1234566778

Hybridní architektura analýzy rizik

Toto řešení analýzy rizik založené na šablonách využívá virtuální počítače s výpočetními funkcemi Azure HPC a GPU k rozšíření místních výpočetních funkcí Tibco GridServeru do Azure a pro automatické škálování přitom využívá Azure CycleCloud. Úloha se spustí v místním prostředí i v cloudu s využitím rychlého ukládání do mezipaměti Avere vFXT a nativního přístupu NFS k datům o trzích dostupným v místním prostředí.

Další informace
Conectividade híbrida com o Azure StackO Azure Stack permite que você implante os Serviços do Azure localmente ou na nuvem com um aplicativo lógico, um paradigma de desenvolvimento e uma metodologia de operações consistentes. Aplicativos de nuvem híbrida são um sistema único que tem componentes em execução tanto no Azure quanto no Azure Stack. Esta planta de solução é relevante para o estabelecimento de conectividade para qualquer aplicativo que envolva comunicação entre a nuvem pública do Azure e os componentes locais do Azure Stack. A conectividade híbrida é uma planta fundacional que será aplicável à maioria das soluções do Azure Stack. Observação: Isso não se aplica às implantações do Azure Stack que estão desconectadas da Internet pública.4321321

Možnosti hybridního připojení s využitím Azure Stacku

Azure Stack umožňuje nasadit služby Azure do místního prostředí nebo cloudu pomocí konzistentní logiky aplikace, vývojového paradigmatu a metodiky operací. Hybridní cloudové aplikace tvoří jeden systém, který obsahuje komponenty běžící v Azure i na platformě Azure Stack. Tento podrobný plán řešení umožňuje vytvořit připojení pro každou aplikaci, ve které probíhá komunikace mezi veřejným cloudem Azure a místními komponentami Azure Stack. Hybridní připojení je základní podrobný plán, který se bude dát využít ve většině řešení Azure Stack. Poznámka: Netýká se nasazení Azure Stack, která jsou odpojená od veřejného internetu.

Další informace
Site simples personalizadoInicie e crie rapidamente campanhas digitais que dimensionam automaticamente com base em demanda do cliente. Comece de forma simples com o sistema de gerenciamento de conteúdo que permite manter facilmente as mensagens em seu site em tempo real, por meio de um navegador, sem precisar de codificação.1324

Jednoduchý web s brandingem

Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez nutnosti kódování.

Další informace
Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Další informace