Přeskočit navigaci

Co je modernizace aplikací?

To je proces aktualizace stávajících aplikací a dat na model primárního využívání cloudu odpovídající obchodním potřebám. To může zahrnovat migraci do cloudu.

Co znamená modernizace?

Modernizace je aktualizace organizačních procesů, systémů a nástrojů na nejnovější verze nebo osvědčené postupy. V kontextu cloud computingu je modernizace procesem převedení aplikací, procesů a správy dat organizace na primární využívání cloudu. Cílem je zlepšit organizační a technologickou výkonnost, zvýšit kvalitu prostředí pro zákazníky a zaměstnance a urychlit uvádění nových nabídek a aktualizací na trh.

Co je modernizace aplikací?

Modernizace aplikací je proces aktualizace existujících aplikací organizace do modelu, který primárně používá cloud – někdy se označuje jako modernizace starších verzí. Pokud některá organizace používá místní aplikace, může modernizace zahrnovat migraci těchto aplikací do veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Mezi běžně modernizované aplikace a data patří:

 • Aplikace .NET
 • Linuxové webové aplikace
 • Aplikace v jazyce Java
 • Aplikace SAP
 • Databáze SQL

Současné softwarové systémy a programy organizace mohly být skvělé, když byly původně implementovány, ale nemusí být schopné udržovat krok s nejnovějšími (nebo budoucími) technologiemi. Jedním z přístupů k řešení tohoto problému je začít znovu od nuly – můžete vytvořit nebo zakoupit nové aplikace, které jsou kompatibilní s nejnovějšími dostupnými technologiemi. I když se nejaktuálnější sada technologií neustále vyvíjí, mezi nejnovější trendy modernizace patří nové osvědčené postupy v oblasti zabezpečení, požadavky na škálovatelnost a pokrok v oblasti umělé inteligence, virtualizace, internetu věcí a kontejnerů. Tento přístup však může být nákladný a časově náročný. A tento problém bude přetrvávat – i ta nejaktuálnější aplikace může být předstižena technologickým ekosystémem.

Místo toho, aby organizace začínaly od nuly a vytvářely zcela nové aplikace, můžou modernizovat aplikace, které již mají. Je také důležité zmínit, že často je možné a také praktičtější přistupovat k modernizaci aplikací postupně. Mnoho organizací například začíná jednoduše přesunutím svých aplikací z místních datacenter do cloudu v rámci migrace metodou „lift and shift“. To jim umožňuje začít okamžitě používat nejzákladnější výhody cloud computingu. Pak můžou přejít k pokročilejším technikám modernizace, jako je například opětovné sestavení všech nebo některých částí aplikací tak, aby používaly novější funkce nebo osvědčené postupy.

Jaké jsou výhody modernizace aplikací?

Zrychlení inovací a zkrácení doby uvedení na trh. Když organizace nemusí věnovat tolik času a prostředků údržbě aplikací a infrastruktury, můžou věnovat více času inovacím. Cloudové nástroje a služby dále pomáhají zefektivnit proces vývoje, což vede k rychlejšímu uvádění produktů na trh.

Zabezpečení a spolehlivost. Při přístupu primárního využívání cloudu můžou organizace využívat integrované funkce aktualizací a zabezpečení, které jim pomůžou ochránit jejich úlohy. Mezi další integrované funkce může patřit automatizace úkolů u důležitých oblastí, jako je vysoká dostupnost, zotavení po havárii, zálohování a monitorování výkonu.

Kompatibilita a agilita. Výhodou modernizace aplikací není jen to, že dokážou pracovat s nejaktuálnějšími technologiemi – budou dál fungovat i s tím, jak se technologie bude vyvíjet. Tato bezproblémová funkčnost umožňuje provádět rychlé aktualizace a změny odpovídající současným i budoucím obchodním potřebám. Může také umožnit automatické škálování, aby aplikace dobře fungovaly i při náhlém zvýšení poptávky – a aby se při náhlém snížení poptávky okamžitě snížily náklady.

Efektivita. Při promyšleném postupu může být jednodušší modernizovat stávající aplikace než vytvářet nové od nuly. Organizace tak můžou stavět na stávajících investicích, místo aby ztrácely čas a peníze k získání něčeho nového. Modernizace aplikací pomáhá také zachovat mnoho stávajících procesů a udržovat obchodní kontinuitu ve srovnání s nasazováním zcela nových aplikací do existujícího provozního prostředí.

Kroky a strategie modernizace aplikací

Pilíře modernizace

Kroky a strategie úspěšné modernizace aplikací by měly podporovat cíle organizace. Například Azure Well-Architected Framework má pět pilířů architektury zaměřených na cíle organizace – ty lze používat i pro modernizaci aplikací:

 • Spolehlivost: Schopnost systému zotavit se po selhání a nadále fungovat.
 • Zabezpečení: Ochrana aplikací a dat před hrozbami.
 • Optimalizace nákladů: Řízení nákladů s cílem maximalizovat poskytovanou hodnotu.
 • Provozní dokonalost: Provozní procesy, které udržují běh systému v produkčním prostředí.
 • Efektivita výkonu: Schopnost systému přizpůsobit se změnám zatížení.

Kroky modernizace aplikací

Proces modernizace aplikací organizace lze obecně definovat třemi kroky.

 1. Plánování. Tento první krok vyžaduje, aby si organizace pečlivě promyslely cíle modernizace aplikací a definovaly strategii, než podniknou jakoukoli akci. Teď je čas na zjištění a posouzení stávajících aplikací a prostředí v rámci přípravy na změnu.
 2. Implementace. Během tohoto kroku si organizace vytváří nové dovednosti a začínají postupně modernizovat své aplikace. Postupný přístup k modernizaci umožňuje organizacím flexibilně měnit rozsah projektu nebo strategii podle potřeby.
 3. Provoz. Modernizace aplikací není jednorázová záležitost. Jakmile organizace přejdou na primární využívání cloudu, můžou využívat služby a nástroje cloudové platformy, které jim pomůžou zabezpečit, spravovat, řídit a optimalizovat aplikace.

Strategie modernizace aplikací

Tyto strategie se liší podle cílů modernizace organizace a potřeby změn kódu samotných aplikací. Strategie modernizace aplikací se definuje v kroku plánování a zavádí se v kroku implementace.

Změna hostování. Tato strategie modernizace, někdy označovaná jako „lift-and-shift“, klade důraz na rychlost, protože nevyžaduje prakticky žádné změny kódu. Organizace přenesou aplikace z předchozího prostředí v nezměněné podobě do aktuálního prostředí.

Změna platformy. Tento přístup se nachází mezi změnou hostování a refaktoringem. Při změně platformy organizace provádí změny kódu tak, aby bylo možné aplikace používat s cloudovými technologiemi.

Refaktoring (neboli vytvoření nového balíčku). Refaktoring upřednostňuje produktivitu i rychlost. U této strategie vyžadují aplikace jen minimální změny kódu, aby se mohly snadno připojit ke cloudu a co nejlépe ho využívat jako primární prostředí.

Změna architektury. Pokud organizace potřebuje využívat škálovatelnost cloudu, může být správným přístupem nové vytvoření architektury. Při změně architektury se upraví a rozšíří funkce a kód aplikací tak, aby byly lépe škálovatelné v cloudu.

Opětovné sestavení (neboli přepsání). Při opětovném vytváření aplikace s využitím cloudových řešení je někdy správnou možností opětovné sestavení. Je to těžší, ale může to být nezbytné, pokud mají stávající aplikace omezenou funkčnost nebo životnost.

Nahrazení. Pokud aplikace ani po novém sestavení nebude splňovat současné nebo budoucí obchodní potřeby, může být nutné ji nahradit hotovým řešením. Tento přístup může být rychlejší než opětovné sestavení a uvolní cenné vývojové zdroje. Nahrazení aplikací však může přinést určité problémy včetně přerušení obchodních procesů a omezení budoucích modernizačních iniciativ.

Modernizace procesu vývoje aplikací

Kromě modernizace samotných aplikací by důležitým prvkem dlouhodobé strategie každé organizace měla být modernizace přístupu k vývoji aplikací, označovaná také jako „rychlost vývoje“. To zahrnuje modernizaci nástrojů a procesů vývojářských týmů s cílem maximalizovat jejich produktivitu, spolupráci a kvalitu práce. Existují nástroje, analytické studie a další zdroje, které organizacím pomůžou posoudit a zlepšit rychlost vývoje.

Nástroje a služby

Organizace, které chtějí modernizovat své aplikace, mají mnoho možností, jak to udělat. Technologie, které podporují organizace při optimalizaci jejich IT prostředků, zahrnují:

Cloud computing

Internetové cloudové služby můžou zvýšit výkon, efektivitu a škálování aplikací.

Kontejnery

Tyto softwarové balíčky sdružují kód aplikace, což umožňuje bezproblémové nasazení ve více prostředích.

Mikroslužby

Tento přístup založený na architektuře umožňuje agilnější vývoj aplikací tím, že každou základní funkci – označovanou také jako služba – lze vytvořit nezávisle.

Automation

Služby třetích stran, které automaticky provádí běžné úkoly, můžou pomoct optimalizovat nasazení, správu a diagnostiku aplikací.

AI a strojové učení

Inteligentní služby a řešení pomáhají firmám získávat podrobnější přehledy z jejich aplikací a dat.

Služby modernizace aplikací

Plně spravované služby můžou firmám pomoct urychlit vývoj aplikací, zlepšit prostředí pro zákazníky a zaměstnance a zlepšit zabezpečení a spolehlivost aplikací.

Azure Cosmos DB

Modernizace škálovatelných, vysoce výkonných aplikací pomocí plně spravované databázové služby NoSQL

Azure Monitor

Získání úplného přehledu o aplikaci, infrastruktuře a síti

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy téměř odkudkoli

Azure API Management

Rychlejší postup díky jednotné správě rozhraní API v multicloudových a hybridních prostředích

Azure DevOps

Chytřejší plánování, lepší spolupráce a rychlejší dodávky díky sadě moderních vývojářských služeb

Azure Spring Apps

Vytváření a nasazování aplikací Spring Boot s plně spravovanou službou od společností Microsoft a VMware

Azure VMware Solution

Přesun nebo rozšíření místních prostředí VMware do Azure

Azure App Service

Rychlé a snadné vytváření webových a mobilních aplikací pro podniky pro jakoukoli platformu nebo zařízení

Azure Kubernetes Services (AKS)

Sestavování a škálování s využitím spravovaného prostředí Kubernetes

Azure SQL Database

Vytváření škálovatelných aplikací s využitím spravovaného a inteligentního SQL v cloudu

Firewall webových aplikací Azure

Ochrana aplikací pomocí výkonné cloudové služby firewall pro webové aplikace

Azure Arc

Zabezpečujte, vyvíjejte a provozujte infrastrukturu, aplikace a služby Azure odkudkoli.

Azure Machine Learning

Sestavování důležitých modelů strojového učení ve velkém měřítku

Spravovaná instance Azure SQL

Modernizace stávajících aplikací ve velkém měřítku s využitím známých nástrojů, dovedností a prostředků

Personalizace

Poskytování personalizovaného a relevantního prostředí zákazníkům

Nástroje pro modernizace aplikací

Modernizace existujících IT systémů se může zpočátku zdát náročná. Organizace, které chtějí aktualizovat své investice do technologií, na to však nemusí být samy. Poskytovatelé cloudových služeb nabízí mnoho nástrojů pro posouzení, metodik a programů, které jsou navrženy tak, aby podnikům pomohly s aktualizací jejich systémů.

Microsoft Azure nabízí například následující zdroje, které podnikům pomůžou zahájit modernizaci vlastním tempem:

Elektronická kniha: Migrace do cloudu a modernizace s Microsoft Azure

Přehled informací o migraci a modernizaci, strategie a tipy pro začátek

Azure Migrate

Nástroje Azure pro migraci pro téměř jakýkoli scénář modernizace

Program migrace do Azure a modernizace

Odborná pomoc, technická školení a zdroje, které můžou podniky používat k nastavení svého cloudového prostředí.

Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

osvědčenou kolekci dokumentace, pokynů, osvědčených postupů a nástrojů určených k urychlení přechodu do cloudu.

Nástroje pro migraci Azure App Service

Bezplatné intuitivní nástroje, které firmám pomůžou rychle posoudit jejich webové aplikace a migrovat je do Azure.

Dokumentace: Kontejnerizace aplikací ASP.NET a migrace do služby Azure App Service

Podrobné pokyny ke kontejnerizaci a přesunutí aplikací ASP.NET do Azure pomocí nástroje Azure Migrate App Containerization

Nástroj SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool)

Nástroj pro posouzení, který firmám pomáhá zjistit, jak jsou připraveny na migraci aplikací do Azure.

Nástroj připravenosti na modernizaci aplikací a dat

Nástroj pro posouzení, který pomáhá společnostem vyhodnotit obchodní strategie pro modernizaci aplikací a dat.

Nejčastější dotazy

 • Pomocí modernizace aplikací převádí organizace své aplikace na model primárního využívání cloudu. To může zahrnovat migraci, pokud používají místní aplikace.

  Další informace

 • „Modernizace starších verzí“ je jiný způsob označení pro „modernizaci aplikací“. Starší i novější aplikace však lze modernizovat s využitím cloudové technologie a získat tak větší agilitu, stabilitu a inovace.

  Další informace

 • Modernizace aplikací přináší řadu výhod jak pro samotné aplikace, tak pro organizaci, která je modernizuje. Mezi hlavní výhody může patřit vyšší efektivita, kompatibilita s cloudovými technologiemi, lepší zabezpečení, vyšší dostupnost a rychlejší uvádění aplikací na trh.

  Další informace

 • Modernizace aplikací probíhá ve třech základních krocích: plánování, implementace a provoz. Plánování zahrnuje definování strategie modernizace. Implementace zahrnuje vytváření dovedností a modernizaci aplikací. Provoz zahrnuje průběžnou správu, řízení a optimalizaci.

  Další informace

 • Strategie modernizace aplikací by měly být navrženy tak, aby podporovaly modernizační cíle organizace. Architektura Azure Well-Architected Framework používá pět pilířů, které k těmto cílům směřují: spolehlivost, zabezpečení, optimalizace nákladů, provozní dokonalost a efektivita výkonu.

  Existují čtyři obecné strategie modernizace, které se liší úrovní změn kódu, jaké chce organizace ve svých aplikacích provádět.Změna hostování je přesun aplikace ve stávajícím stavu ze staršího prostředí do novějšího. Změna platformy je připojení aplikací ke cloudu zahrnující určité změny kódu. Podobně také refaktoring vyžaduje určité změny kódu, aby aplikace mohly maximálně využívat primárně cloudového prostředí. Změna architektury zahrnuje významné úpravy aplikací kvůli cloudové škálovatelnosti. Opětovné sestavení vyžaduje opětovné vytvoření aplikací s využitím nativních cloudových řešení. Nahrazení je výměna aplikací organizace zcela novými s ohledem na plnění aktuálních obchodních potřeb.

  Další informace

 • V závislosti na potřebách organizace je k dispozici řada různých nástrojů a služeb pro modernizaci aplikací. Pokud chce organizace například optimalizovat náklady, zajistit bezproblémový provoz a rychleji dodávat funkce tím, že přenese aplikace a data do cloudu, může pro ni být vhodná plně spravovaná služba, jako je Azure App Service.

  Další informace