Přeskočit navigaci

US Producer Price Index - Commodities

labor statistics ppi commodity

Index cen výrobců (PPI) měří průměrnou změnu prodejních cen, za které domácí výrobci prodávají své výstupy, v průběhu času. Ceny zahrnuté do PPI pocházejí z prvních komerčních transakcí produktů a služeb zahrnutých do tohoto indexu.

Každý měsíc se vydává přibližně 10 000 indexů PPI pro jednotlivé produkty a skupin produktů. Indexy PPI jsou k dispozici pro výstup téměř všech odvětví výrobního sektoru ekonomiky USA (těžba, výroba, zemědělství, rybolov a lesnictví) a také pro zemní plyn, elektřinu, stavebnictví a zboží, které dokáže konkurovat zboží vyrobenému ve výrobních sektorech, jako je odpadový materiál a šrot. Z nahlášených příjmů v rámci sčítání ekonomických subjektů z roku 2007 vyplývá, že program PPI pokrývá přibližně 72 procent výstupu sektoru služeb. Data pokrývají odvětví v následujících sektorech: velkoobchod a maloobchod, přeprava a skladování, informace, finance a pojištění, zprostředkování a pronájem nemovitostí, odborné, vědecké a technické služby, služby správy, podpory odpadového hospodářství, zdravotní a sociální péče a ubytování.

README s podrobnými informacemi o této datové sadě najdete v jejím původním umístění. Další informace najdete v nejčastějších dotazech.

Tato datová sada je vytvořená z údajů indexů cen výrobců zveřejněných vládní agenturou BLS (Bureau of Labor Statistics) v USA. Podmínky a ujednání související s používáním této datové sady najdete v informacích o odkazování a autorských právech a v důležitých upozorněních k webovým stránkám.

Umístění úložiště

Tato datová sada se uchovává v oblasti Azure Východní USA. Kvůli přidružení se doporučuje přidělovat výpočetní prostředky v oblasti Východní USA.

Související datové sady

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

item_code group_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title group_name item_name
120922 05 WPU05120922 2008 M06 100 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M07 104.6 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M08 104.4 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M09 98.3 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M10 101.5 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M11 95.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2008 M12 96.7 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M01 104.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M02 113.2 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
120922 05 WPU05120922 2009 M03 121 nan U PPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjusted Fuels and related products and power Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
Name Data type Unique Values (sample) Description
footnote_codes string 3 nan
P

Označuje poznámky pro datovou řadu. Většina hodnot je null. Viz třída https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.footnote.

group_code string 56 02
01

Kód určující hlavní skupinu komodit zahrnutých v indexu. Kódy a názvy skupin najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.group.

group_name string 56 Processed foods and feeds
Farm products

Název hlavní skupiny komodit zahrnutých v indexu. Kódy a názvy skupin najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.group.

item_code string 2,949 1
11

Určuje položku, které se týkají pozorovaná data. Názvy a kódy položek najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.item.

item_name string 3,410 Warehousing, storage, and related services
Security guard services

Celé názvy položek. Názvy a kódy položek najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.item.

period string 13 M06
M07

Určuje období, za které se data sledují. Seznam hodnot pro období najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.period.

seasonal string 2 U
S

Kód určující, jestli jsou data očištěná od sezónních vlivů. S = očištěná od sezónních vlivů; U = neočištěná

series_id string 5,458 WPU601
WPU011

Kód označující konkrétní řadu. Časová řada označuje sadu dat zaznamenaných za delší období v konzistentních časových intervalech. Podrobnosti k jednotlivým řadám, jako jsou kód, název, rok zahájení a ukončení, najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.series.

series_title string 4,379 PPI Commodity data for Metal treatment services, not seasonally adjusted
PPI Commodity data for Mining services, not seasonally adjusted

Název konkrétní řady. Časová řada označuje sadu dat zaznamenaných za delší období v konzistentních časových intervalech. Podrobnosti k jednotlivým řadám, jako jsou ID, název, rok zahájení a ukončení, najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/wp/wp.series.

value float 6,788 100.0
99.0999984741211

Index cen položky

year int 26 2018
2017

Určuje rok pozorování

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPICommodity

labor = UsLaborPPICommodity()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading ppi_commodity/part-00000-tid-160579496407747812-077bf440-b39a-4520-9373-0a3f021dd59e-5654-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=20409.23 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=20434.79 [ms]
In [2]:
labor_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6825676 entries, 0 to 6825675
Data columns (total 11 columns):
item_code     object
group_code    object
series_id     object
year       int32
period      object
value       float32
footnote_codes  object
seasonal     object
series_title   object
group_name    object
item_name     object
dtypes: float32(1), int32(1), object(9)
memory usage: 520.8+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "ppi_commodity/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPICommodity

labor = UsLaborPPICommodity()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2871.21 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2875.06 [ms]
In [2]:
display(labor_df.limit(5))
item_codegroup_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titlegroup_nameitem_name
12092205WPU05120922 2008M06100.0nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M07104.6nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M08104.4nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M0998.3nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
12092205WPU05120922 2008M10101.5nanUPPI Commodity data for Fuels and related products and power-Prepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only, not seasonally adjustedFuels and related products and powerPrepared bituminous coal underground mine, mechanically crushed/screened/sized only
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_commodity/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_commodity/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))