Přeskočit navigaci

US Local Area Unemployment Statistics

labor statistics local area unemployment

Program Statistika místní nezaměstnanosti (LAUS) generuje měsíční a roční údaje o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a pracovní síle pro účely sčítání lidu v jednotlivých oblastech a okresech, státech, okresech, metropolitních oblastech a řadě měst v USA.

Soubor README s podrobnými informacemi o této datové sadě najdete v jejím původním umístění.

Zdrojem této datové sady jsou statistické údaje o místní nezaměstnanosti zveřejněné vládní agenturou BLS (Bureau of Labor Statistics) v USA. Podmínky a ujednání související s používáním této datové sady najdete v informacích o odkazování a autorských právech a v důležitých upozorněních k webovým stránkám.

Umístění úložiště

Tato datová sada se uchovává v oblasti Azure Východní USA. Kvůli přidružení se doporučuje přidělovat výpočetní prostředky v oblasti Východní USA.

Související datové sady

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code area_type_code srd_code measure_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title measure_text srd_text areatype_text area_text
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M01 4.7 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M02 4.7 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M03 4.2 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M04 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M05 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M06 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M07 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M08 3.5 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M09 3.5 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M10 3.3 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 8,290 ST3400000000000
ST2200000000000

Kód identifikující geografickou oblast. Viz třída https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area.

area_text string 8,238 District of Columbia
Oregon

Název geografické oblasti. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area.

area_type_code string 14 F
G

Jedinečný kód definující typ oblasti Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area_type.

areatype_text string 14 Counties and equivalents
Cities and towns above 25,000 population

Název typu oblasti.

footnote_codes string 5 nan
P
measure_code string 4 5
3

Kód identifikující měřený element. 03: míra nezaměstnanosti, 04: nezaměstnanost, 05: zaměstnanost, 06: pracovní síla. Viz třída https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure.

measure_text string 4 unemployment rate
labor force

Název měřeného elementu. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure.

period string 13 M07
M05

Určuje období, obvykle měsíc. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.period.

seasonal string 2 U
S
series_id string 33,476 LASST160000000000006
LASST200000000000006

Kód označující řadu. Kompletní seznam řad najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series.

series_title string 33,268 Employment: Philadelphia County/city, PA (U)
Labor Force: Manassas city, VA (U)

Nadpis označující řadu. Kompletní seznam řad najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series.

srd_code string 53 48
23

Kód oddělení, oblasti nebo státu.

srd_text string 53 Texas
Maine
value float 600,099 4.0
5.0

Hodnota konkrétní míry.

year int 44 2009
2008

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS

usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_pandas_dataframe()
Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading laus/part-00000-tid-6506298405389763282-d1280c40-3980-4136-af49-5def25951a63-53767-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer Done.
In [2]:
usLaborLAUS_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 12289052 entries, 0 to 12289051 Data columns (total 15 columns): area_code object area_type_code object srd_code object measure_code object series_id object year int32 period object value float32 footnote_codes object seasonal object series_title object measure_text object srd_text object areatype_text object area_text object dtypes: float32(1), int32(1), object(13) memory usage: 1.3+ GB
In [3]:
 
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "laus/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS

usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_spark_dataframe()
In [2]:
display(usLaborLAUS_df.limit(5))
area_codearea_type_codesrd_codemeasure_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titlemeasure_textsrd_textareatype_textarea_text
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M014.7nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M024.7nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M034.2nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M043.6nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M053.6nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
In [3]:
 
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "laus/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "laus/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))