Přeskočit navigaci

US Consumer Price Index

labor statistics cpi

Index spotřebitelských cen (CPI) měří průměrnou změnu cen, které městští spotřebitelé zaplatí za spotřební koš zboží a služeb, v průběhu času.

https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt Soubor README s podrobnými informacemi o této datové sadě najdete v jejím původním umístění.

Tato datová sada je vytvořená z údajů indexu spotřebitelských cen zveřejněných vládní agenturou BLS (Bureau of Labor Statistics) v USA. Podmínky a ujednání související s používáním této datové sady najdete v informacích o odkazování a autorských právech a v důležitých upozorněních k webovým stránkám.

Umístění úložiště

Tato datová sada se uchovává v oblasti Azure Východní USA. Kvůli přidružení se doporučuje přidělovat výpočetní prostředky v oblasti Východní USA.

Související datové sady

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code item_code series_id year period value footnote_codes seasonal periodicity_code series_title item_name area_name
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 70 0000
0300

Jedinečný kód sloužící k identifikaci konkrétní geografické oblasti. Kompletní kódy oblastí najdete tady: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area.

area_name string 69 U.S. city average
South

Název konkrétní geografické oblasti. Všechny kódy a názvy oblastí najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area.

footnote_codes string 3 nan
U

Označuje poznámku pro datovou řadu. Většina hodnot je null.

item_code string 515 SA0E
SAF11

Určuje položku, které se týkají pozorovaná data. Všechny kódy a názvy položek najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item.

item_name string 515 Energy
Food at home

Celé názvy položek. Kódy a názvy položek najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt.

period string 16 S01
S02

Určuje období, za které se data sledují. Formát: M01–M13 nebo S01–S03 (M = měsíčně, M13 = roční průměr, S = pololetně). Příklad: M06 = červen. Kódy a názvy období najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period.

periodicity_code string 3 R
S

Frekvence pozorování dat. S = pololetní; R = pravidelné.

seasonal string 1,043 U
S

Kód určující, jestli jsou data očištěná od sezónních vlivů. S = očištěná od sezónních vlivů; U = neočištěná

series_id string 16,683 CWURS400SA0E
CWUR0100SA0E

Kód označující konkrétní řadu. Časová řada označuje sadu dat zaznamenaných za delší období v konzistentních časových intervalech (tj. měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně). Data časových řad BLS se obvykle generují v měsíčních intervalech a představují data od konkrétního spotřebního předmětu v konkrétní geografické oblasti, jehož cena se shromažďuje každý měsíc, až po kategorii pracovníků v konkrétním odvětví, ve kterém se každý měsíc zaznamenává zaměstnanost, atd. Další informace najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt.

series_title string 8,336 Alcoholic beverages in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted
Transportation in Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted

Název řady s odpovídajícím ID. Názvy a ID řad najdete tady: https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series.

value float 310,603 100.0
101.0999984741211

Index cen položky

year int 25 2018
2017

Určuje rok pozorování

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [2]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading cpi/part-00000-tid-8289857611821412231-4ef1bca9-6386-4e12-8c7a-31d3ff5d4bc7-3154-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=29342.59 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=29374.5 [ms]
In [3]:
usLaborCPI_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11624937 entries, 0 to 11624936
Data columns (total 12 columns):
area_code      object
item_code      object
series_id      object
year        int32
period       object
value        float32
footnote_codes   object
seasonal      object
periodicity_code  object
series_title    object
item_name      object
area_name      object
dtypes: float32(1), int32(1), object(10)
memory usage: 975.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "cpi/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3007.07 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3011.43 [ms]
In [2]:
display(usLaborCPI_df.limit(5))
area_codeitem_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalperiodicity_codeseries_titleitem_namearea_name
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))