Přeskočit navigaci

NOAA NEXRAD Level II

Weather Radar NEXRAD AIforEarth NOAA

Nedávná data úrovně II ze systému NEXRAD

NEXRAD (Next-Generation Radar) je síť 159 radarových stanic po celém území USA, kterou provozuje Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). Tato datová sada slouží k předpovídání počasí a ke klimatologickým účelům.

Tato datová sada je v Azure k dispozici díky programu NOAA Big Data.

Data jsou k dispozici po dobu 90 dnů. Starší data jsou dostupná v archivním úložišti a dají se zpřístupnit na vyžádání (kontaktujte aiforearthdatasets@microsoft.com).

Prostředky úložiště

Data se uchovávají v objektech blob (jeden objekt blob na sken) v datacentru v oblasti Východní USA, a to v následujícím kontejneru objektů blob:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2

Pro umístění skenů se používá následující konvence:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/year/month/day/station/filename

Pro názvy jednotlivých souborů se používá následující konvence:

[station][year][month][day][time]

Například následující soubor obsahuje jeden sken ze stanice KHPX pořízený 7. července 1997 v 00:08:27 GMT:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/1997/07/07/KHPX/KHPX19970707_000827.gz

Kompletní příklad přístupu ke skenu NEXRAD a jeho vykreslení v Pythonu je k dispozici v poznámkovém bloku v části věnované “přístupu k datům”.

Nabízíme také token SAS (sdílený přístupový podpis) jen pro čtení, který umožňuje přístup k datům NEXRAD například přes nástroj BlobFuse, který umožňuje připojit kontejnery objektů blob jako jednotky:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2?st=2019-07-26T22%3A26%3A29Z&se=2034-07-27T22%3A26%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=oHaHPOVn3hs9Dm2WtAKAT64zmZkwwceam8XD8HSVrSg%3D

Pokyny k připojení pro Linux najdete tady.

Data NEXRAD můžou spotřebovávat stovky terabajtů, takže rozsáhlé zpracování je nejlepší provádět v datacentru Azure v oblasti Východní USA, kde jsou skeny uložené. Pokud data NEXRAD využíváte v oblasti věd o životním prostředí, včetně předpovídání počasí, zvažte možnost zažádat o grant AI for Earth, který vám pomůže s vašimi požadavky na výpočetní prostředky.

Index

Seznam všech souborů NEXRAD v komprimovaném souboru .txt najdete tady:

https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/nexrad-index.zip

Udržujeme také databázi SQLite, která usnadňuje dotazování obrázků podle umístění a času. Podrobnosti najdete v ukázkovém poznámkovém bloku.

Pěkný obrázek


Stav počasí v blízkosti Oklahoma City z 5. června 1991

Kontakt

Pokud máte k této datové sadě nějaké dotazy, obraťte se na aiforearthdatasets@microsoft.com.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NEXRAD data on Azure

This notebook provides an example of accessing NEXRAD data from blob storage on Azure, then plotting it using the fantastic Py-ART library for working with radar data.

We will demonstrate how to access and plot a scan given a known scan filename, as well as how to access scans by lat/lon/time.

NEXRAD data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NEXRAD data also be situated in East US: you don't want to download hundreds of terabytes to your laptop! If you are using NEXRAD data for environmental science applications (including weather forecasting), consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Standard-ish imports
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
import urllib.request
import tempfile
import os
import requests
import shutil

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import sqlite3
import geopy.distance

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Suppress some warnings generated within pyart
warnings.filterwarnings('ignore',category=DeprecationWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings('ignore',category=UserWarning)
import pyart

%matplotlib inline

# URL of our index file
index_db_url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-index/NEXRAD_sqllite.db'

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nexrad')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

# Local copy of the index file
index_db_file_name = os.path.join(temp_dir,'NEXRAD_sqllite.db')
## You are using the Python ARM Radar Toolkit (Py-ART), an open source
## library for working with weather radar data. Py-ART is partly
## supported by the U.S. Department of Energy as part of the Atmospheric
## Radiation Measurement (ARM) Climate Research Facility, an Office of
## Science user facility.
##
## If you use this software to prepare a publication, please cite:
##
##   JJ Helmus and SM Collis, JORS 2016, doi: 10.5334/jors.119

Functions

In [2]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename
  

def download_index_db():
  """
  We have created an index (as SQLite db file) that tracks all records added to our NEXRAD 
  archive; this function will download that index (~40GB) to a local temporary file, if it
  hasn't already been downloaded. This is a much more sensible thing to do inside the East
  US data center than outside!
  """
  
  if os.path.isfile(index_db_file_name):
    print('Index file {} exists, bypassing download'.format(os.path.basename(index_db_file_name)))
    return    
  else:
    download_url(index_db_url, index_db_file_name, DownloadProgressBar())


def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
  """
  Compute the distance in meters between two lat/lon coordinate pairs
  """
  
  return geopy.distance.distance((lat1, lon1), (lat2, lon2)).m


def get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon):
  """
  Find the closest point in a list of lat/lon pairs, used here to find the closest radar
  station to a given lat/lon pair.
  """
  
  return min(coordinate_list, key=lambda p: distance(lat, lon, p['lat'], p['lon']))


def get_records(sql):
  """
  Execute a SQL query on the index database; returns matching rows.
  """
  
  download_index_db()
  conn = sqlite3.connect(index_db_file_name)
  
  with conn:
    cursor = conn.execute(sql)
    rows = cursor.fetchall()
    return rows
  

def get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date):
  """
  Find all records in a given date range from the station closest to the 
  specified lat/lon pair.
  """
  
  # ICAO is the for-letter code for the station, e.g. "KTLX"
  sql = 'SELECT lat, lon, ICAO, name FROM station_latlon'
  records = get_records(sql)

  coordinate_list = []
  for row in records:
    coordinate_list.append({'lat': row[0], 'lon': row[1],
                'icao': row[2], 'name': row[3]})
  
  # Find the coordinates of the station closest to the given latitude and longitude
  print('Searching for the nearest station to {},{}'.format(lat,lon))
  closest_coordinate = get_closest_coordinate(coordinate_list, lat, lon)
  
  print('Nearest station ({}, {}) found at {},{}'.format(
    closest_coordinate['icao'], closest_coordinate['name'],
    closest_coordinate['lat'], closest_coordinate['lon']))
  
  # Get scans for the nearest station for a given date range
  sql = '''SELECT * FROM station_index a INNER JOIN \
      station_latlon b ON a.name = b.ICAO \
      and (b.lat = {} and b.lon = {} and \
      date(a.date_time) >= '{}' \
      and date(a.date_time) <= '{}')'''.format(closest_coordinate['lat'], 
                           closest_coordinate['lon'], 
                           start_date, end_date)

  files_info = get_records(sql)
  return files_info


def display_scan(filename):
  """
  Use PyART to plot a NEXRAD scan stored in [filename].
  """
  
  radar = pyart.io.read_nexrad_archive(filename)
  display = pyart.graph.RadarDisplay(radar)
  fig = plt.figure()
  ax = fig.add_subplot()
  display.plot('reflectivity', 0, title='Reflectivity', ax=ax)
  plt.show()

Access and plot a scan by constructing a filename

In [6]:
year = '2020'; month = '09'; day = '02'; station = 'KMXX'; time = '011116';
filename = station + year + month + day + '_' + time + '_V06.ar2v'
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year + '/' + month + '/' + day + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Downloading file KMXX20200902_011116_V06.ar2v...done, 7438474 bytes.

Access and plot a scan by querying location and time

In [10]:
start_date = '2020-08-02'; end_date = '2020-08-15'
  
# Coordinates near Redmond, WA
lat = 47.6740; lon = -122.1215

# Find all files from the nearest station in the given date range
#
# The first time you call this function, it will download the ~40GB index file.
scan_files = get_scans_for_nearest_station(lat, lon, start_date, end_date)

# MDM files are not actually scans
scan_files = [s for s in scan_files if 'MDM' not in s[6]]

print('Found {} files near station: {}'.format(len(scan_files),scan_files[0][1]))

# Download the first scan
year = str(scan_files[0][2]); month = str(scan_files[0][3]); day = str(scan_files[0][4]); 
station = scan_files[0][1]; filename = scan_files[0][6]
url = 'https://nexradsa.blob.core.windows.net/nexrad-l2/' + year.zfill(2) + '/' + \
month.zfill(2) + '/' + day.zfill(2) + \
  '/' + station + '/' + filename
filename = download_url(url)
display_scan(filename)
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Searching for the nearest station to 47.674,-122.1215
Nearest station (KATX, SEATTLE) found at 48.19472,-122.49444
Index file NEXRAD_sqllite.db exists, bypassing download
Found 2909 files near station: KATX
Found 2575 non-MDM files near station: KATX
Downloading file KATX20200802_005713_V06.ar2v...done, 3454725 bytes.

Clean up temporary files (including the index)

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)