Přeskočit navigaci

NASADEM

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA

Globální topografické údaje z programu NASADEM

NASADEM poskytuje globální topografické údaje s horizontálním rozlišením 1 úhlové vteřiny (přibližně 30 m) odvozené především z dat zachycených v rámci programu Shuttle Radar Topograpy Mission (SRTM).

Prostředky úložiště

Data se uchovávají v objektech blob v datacentru v oblasti Východní USA, a to v následujícím kontejneru objektů blob:

https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc

V rámci tohoto kontejneru se data uspořádávají následovně:

v001/NASADEM_NC_[lat_tile][lon_tile].[extension]

lat_tile je znak (n nebo s) a dvouciferná hodnota zeměpisné šířky odvozená ze zeměpisné šířky, kterou jednotlivé dlaždice reprezentují. Pokud chcete zjistit kód zeměpisné šířky, proveďte operaci floor(), v případě potřeby na začátek přidejte nulu, abyste získali dvoucifernou absolutní hodnotu, ke které pak přidejte předponu n (pro kladné hodnoty zeměpisné šířky včetně nuly), nebo s (pro záporné hodnoty zeměpisné šířky). Například kód zeměpisné šířky 35,3606 bude n35.

long_tile je znak (e nebo w) a trojciferná hodnota zeměpisné délky odvozená ze zeměpisné délky, kterou jednotlivé dlaždice reprezentují. Pokud chcete zjistit kód zeměpisné délky, proveďte operaci floor(), v případě potřeby na začátek přidejte jednu nebo dvě nuly, abyste získali trojcifernou absolutní hodnotu, ke které pak přidejte předponu e (pro kladné hodnoty zeměpisné délky včetně nuly), nebo w (pro záporné hodnoty zeměpisné délky). Například kód zeměpisné délky 138,72 bude e138.

Pro každou dlaždici jsou k dispozici soubory se třemi příponami názvu souboru:

 • 1.jpg (náhled obrázku)
 • nc (samotná data)
 • nc.xml (metadata pro vytvoření dlaždice)

Obrázky jsou uložené ve formátu NetCDF.

Kompletní příklad přístupu k datům NASADEM a jejich vykreslování v Pythonu je k dispozici v poznámkovém bloku v části věnované “přístupu k datům”.

Nabízíme také token SAS (sdílený přístupový podpis) jen pro čtení, který umožňuje přístup k datům NASADEM například přes nástroj BlobFuse, který umožňuje připojit kontejnery objektů blob jako jednotky:

st=2020-03-16T17%3A16%3A02Z&se=2034-03-17T17%3A16%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=opfihPRJOhedqmupra5pf7esHL52nxrxlgJd3UPwRmY%3D

Pokyny k připojení pro Linux najdete tady.

Zpracování ve velkém měřítku se nejlépe provádí datacentru Azure v oblasti USA – východ, kde jsou tyto obrázky uložené. Pokud data NASADEM využíváte v oblasti věd o životním prostředí, zvažte možnost zažádat o grant AI for Earth, který vám pomůže s vašimi požadavky na výpočetní prostředky.

Index

Úplný seznam souborů je k dispozici tady.

Licence a informace o přiřazení

Data NASADEM je možné používat bez omezení k jakémukoli účelu, ať už komerčnímu nebo jinému, bez jakýchkoli poplatků nebo jiných omezení. Nevyžaduje se žádné zvláštní oprávnění ani kompenzace, a to ani v případě prodeje těchto dat, obrázků nebo jiných odvozených produktů.

Pokud využíváte tato data a je to možné, připojte zmínku “S laskavým svolením NASA/JPL-Caltech”.

Pěkný obrázek


Topografie v okolí hory Fuji

Kontakt

Pokud máte k této datové sadě nějaké dotazy, obraťte se na aiforearthdatasets@microsoft.com.

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing NASADEM data on Azure

This notebook provides an example of accessing NASADEM data from blob storage on Azure, including (1) finding the NASADEM tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, (3) opening the downloaded file using the NetCDF4 library, and (4) rendering the tile in a couple different ways.

NASADEM data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on NASADEM data also be situated in East US. If you are using NASADEM data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [26]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import math
import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.basemap import Basemap

# Less-common-but-still-pip-installable imports
from netCDF4 import Dataset

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-nasadem
nasadem_account_name = 'nasadem'
nasadem_container_name = 'nasadem-nc'
nasadem_account_url = 'https://' + nasadem_account_name + '.blob.core.windows.net'
nasadem_blob_root = nasadem_account_url + '/' + nasadem_container_name + '/v001/'

# A full list of files is available at:
#
# https://nasadem.blob.core.windows.net/nasadem-nc/v001/index/file_list.txt
nasadem_file_index_url = nasadem_blob_root + 'index/nasadem_file_list.txt'

nasadem_content_extension = '.nc'
nasadem_file_prefix = 'NASADEM_NC_'

# This will contain just the .nc files
nasadem_file_list = None
                  
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'nasadem')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [27]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename


def lat_lon_to_nasadem_tile(lat,lon):
  """
  Get the NASADEM file name for a specified latitude and longitude
  """
  
  # A tile name looks like:
  #
  # NASADEM_NUMNC_n00e016.nc
  #
  # The translation from lat/lon to that string is represented nicely at:
  #
  # https://dwtkns.com/srtm30m/

  # Force download of the file list
  get_nasadem_file_list()
    
  ns_token = 'n' if lat >=0 else 's'
  ew_token = 'e' if lon >=0 else 'w'
  
  lat_index = abs(math.floor(lat))
  lon_index = abs(math.floor(lon))
  
  lat_string = ns_token + '{:02d}'.format(lat_index)
  lon_string = ew_token + '{:03d}'.format(lon_index)
  
  filename = nasadem_file_prefix + lat_string + lon_string + \
    nasadem_content_extension

  if filename not in nasadem_file_list:
    print('Lat/lon {},{} not available'.format(lat,lon))
    filename = None
  
  return filename


def get_nasadem_file_list():
  """
  Retrieve the full list of NASADEM tiles
  """
  
  global nasadem_file_list
  if nasadem_file_list is None:
    nasadem_file = download_url(nasadem_file_index_url)
    with open(nasadem_file) as f:
      nasadem_file_list = f.readlines()
      nasadem_file_list = [f.strip() for f in nasadem_file_list]
      nasadem_file_list = [f for f in nasadem_file_list if \
                 f.endswith(nasadem_content_extension)]
  return nasadem_file_list

Download a NASADEM tile for a known lat/lon

In [28]:
# Interesting places for looking at SRTM data
everest = [27.9881,86.9250]
seattle = [47.6062,-122.3321]
grand_canyon = [36.101690, -112.107676]
mount_fuji = [35.3606, 138.7274]
mont_blanc = [45.832778, 6.865000]
invalid = [-15.1,41]

tile_of_interest = mount_fuji

tile_name = lat_lon_to_nasadem_tile(tile_of_interest[0],tile_of_interest[1])
url = nasadem_blob_root + tile_name
fn = download_url(url,progress_updater=DownloadProgressBar())
Bypassing download of already-downloaded file nasadem_file_list.txt
Bypassing download of already-downloaded file NASADEM_NC_n35e138.nc

Load and plot the tile

In [29]:
fh = Dataset(fn, mode='r')
heights = fh['NASADEM_HGT'][:]
lons = fh.variables['lon'][:]
lats = fh.variables['lat'][:]

min_height = np.min(heights)
max_height = np.max(heights)
height_units = fh.variables['NASADEM_HGT'].units

fh.close()

print('Height ranges from {} {} to {} {}'.format(min_height,height_units,
   max_height,height_units))

extent = [np.min(lons), np.max(lons), np.min(lats), np.max(lats)]
plt.imshow(heights,extent=extent)
plt.xlabel('Longitude')
plt.ylabel('Latitude')
cb = plt.colorbar()
cb.set_label('Height ({})'.format(height_units))
Height ranges from -18 meters to 3756 meters

Also plot on a basemap

In [30]:
# To plot on a basemap, we'll want to downsample the data substantially
ds_factor = 10

# Show a little space around each edge on the basemap (this is in lat/lon units)
expansion_distance = 0.75

lon_0 = lons.mean()
lat_0 = lats.mean()
lons_ds = lons[::ds_factor]
lats_ds = lats[::ds_factor]
heights_ds = heights[::ds_factor,::ds_factor,]

# Convert to a 2D grid for plotting
lon_plot, lat_plot = np.meshgrid(lons_ds, lats_ds)

plt.figure(num=None, figsize=(8, 8), dpi=100)

m = Basemap(projection='stere',resolution='l',
      lat_ts=lat_0,lat_0=lat_0,lon_0=lon_0,
      llcrnrlon=extent[0]-expansion_distance, 
      llcrnrlat=extent[2]-expansion_distance,
      urcrnrlon=extent[1]+expansion_distance,
      urcrnrlat=extent[3]+expansion_distance)

xi, yi = m(lon_plot, lat_plot)

cs = m.pcolor(xi,yi,np.squeeze(heights_ds))

# Add grid lines
m.drawparallels(np.arange(-80., 81., 10.), labels=[1,0,0,0], fontsize=10)
m.drawmeridians(np.arange(-180., 181., 10.), labels=[0,0,0,1], fontsize=10)

# Add coastlines and state/country borders

# drawcoastlines() fails when no coastlines are visible
try:
  m.drawcoastlines()
except:
  pass
m.drawstates()
m.drawcountries()

cbar = m.colorbar(cs, location='bottom', pad="10%")
cbar.set_label(height_units)
plt.title('SRTM height')
plt.show()

Clean up temporary files

In [18]:
shutil.rmtree(temp_dir)