Přeskočit navigaci

MODIS

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NASA USGS

Satelitní snímky ze systému MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).

MODIS poskytuje údaje z pozorování Země v širokém spektrálním rozsahu od roku 1999 až do současnosti. Družice MODIS pořizují snímky Země v intervalu jednoho až dvou dnů, ale jednotlivé produkty vycházející z dat MODIS můžou mít kratší časové rozlišení. MODIS spravuje Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) a agentura US Geological Survey (USGS). V Azure v současné době zrcadlíme produkt MCD43A4 (globální denní měření odrazivosti povrchu s rozlišením 500 m), který pochází z roku 2000, a další vybrané produkty MODIS budeme přidávat.

Prostředky úložiště

Data se uchovávají v objektech blob v datacentru v oblasti Východní USA, a to v následujícím kontejneru objektů blob:

https://modissa.blob.core.windows.net/modis

V rámci tohoto kontejneru se data uspořádávají následovně:

[product]/[htile]/[vtile]/[daynum]/[filename]

product je název produktu MODIS. V současné době je v Azure k dispozici MCD43A4.

htile a vtile označují čísla dlaždic v sinusovém systému souřadnic MODIS. V poznámkovém bloku v části věnované “přístupu k datům” najdete ukázku jednoho ze způsobů, jak na tento systém souřadnic namapovat zeměpisnou šířku a délku.

daynum se skládá ze čtyřmístného roku a třímístného čísla dne v roce (od 001 do 365), např. 2019001 představuje 1. leden 2019.

Například složka:

MCD43A4/00/08/2019010

obsahuje obrázky z 10. ledna 2019.

Obrázky se uchovávají ve formátu GeoTIFF, vždy jeden obrázek na kanál MODIS. Mapování kanálů na spektrální pásma závisí na konkrétním produktu. Mapování pro MCD43A4 najdete tady.

Jak je uvedeno v tomto dokumentu, spektrální pásmo 1 odpovídá v případě MCD43A4 kanálu 7, takže ve výše uvedeném adresáři soubor:

MCD43A4.A2019001.h00v08.006.2019010201703.hdf_07.tiff

obsahuje informace ze spektrálního pásma 1.

Kompletní příklad přístupu k obrázku MODIS a jeho vykreslení v Pythonu je k dispozici v poznámkovém bloku v části věnované “přístupu k datům”.

Nabízíme také token SAS (sdílený přístupový podpis) jen pro čtení, který umožňuje přístup k datům MODIS například přes nástroj BlobFuse, který umožňuje připojit kontejnery objektů blob jako jednotky:

st=2019-07-26T22%3A24%3A15Z&se=2032-07-27T22%3A24%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=ENT24qUY%2BlxL93XMykFQwfq4ctHDPLmYPDaaAn7YI3Q%3D

Pokyny k připojení pro Linux najdete tady.

Data MODIS můžou spotřebovávat stovky terabajtů, takže rozsáhlé zpracování je nejlepší provádět v datacentru Azure v oblasti Východní USA, kde jsou obrázky uložené. Pokud data MODIS využíváte v oblasti věd o životním prostředí, zvažte možnost zažádat o grant AI for Earth, který vám pomůže s vašimi požadavky na výpočetní prostředky.

Pěkný obrázek


Letecké snímky okolí Chicaga z 15. května 2019

Kontakt

Pokud máte k této datové sadě nějaké dotazy, obraťte se na aiforearthdatasets@microsoft.com.

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing MODIS data on Azure

This notebook provides an example of accessing MODIS data from blob storage on Azure, including (1) finding the MODIS tile corresponding to a lat/lon coordinate, (2) retrieving that tile from blob storage, and (3) displaying that tile using the rasterio library.

This notebook uses the MODIS surface reflectance product as an example, but data structure and access will be the same for other MODIS products.

MODIS data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on MODIS data also be situated in East US. You don't want to download hundreds of terabytes to your laptop! If you are using MODIS data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Standard or standard-ish imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import rasterio

# pip install azure-storage-blob
from azure.storage.blob import ContainerClient

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-modis
modis_account_name = 'modissa'
modis_container_name = 'modis'
modis_account_url = 'https://' + modis_account_name + '.blob.core.windows.net/'
modis_blob_root = modis_account_url + modis_container_name

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'modis')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

# This file is provided by NASA; it indicates the lat/lon extents of each
# MODIS tile.
#
# The file originally comes from:
#
# https://modis-land.gsfc.nasa.gov/pdf/sn_bound_10deg.txt
modis_tile_extents_url = modis_blob_root + '/sn_bound_10deg.txt'

# Load this file into a table, where each row is (v,h,lonmin,lonmax,latmin,latmax)
modis_tile_extents = np.genfromtxt(modis_tile_extents_url,
           skip_header = 7, 
           skip_footer = 3)

# Read-only shared access signature (SAS) URL for the MODIS container
modis_sas_token = 'st=2019-07-26T17%3A21%3A46Z&se=2029-07-27T17%3A21%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=1NpBV6P8SIibRcelWZyLCpIh4KFiqEzOipjKU5ZIRrQ%3D'

modis_container_client = ContainerClient(account_url=modis_account_url, 
                     container_name=modis_container_name,
                     credential=None)
                
%matplotlib inline

Functions

In [2]:
def lat_lon_to_modis_tile(lat,lon):
  """
  Get the modis tile indices (h,v) for a given lat/lon
  
  https://www.earthdatascience.org/tutorials/convert-modis-tile-to-lat-lon/
  """
  
  found_matching_tile = False
  i = 0
  while(not found_matching_tile):
    found_matching_tile = lat >= modis_tile_extents[i, 4] \
    and lat <= modis_tile_extents[i, 5] \
    and lon >= modis_tile_extents[i, 2] and lon <= modis_tile_extents[i, 3]
    i += 1
    
  v = int(modis_tile_extents[i-1, 0])
  h = int(modis_tile_extents[i-1, 1])
  
  return h,v


def list_blobs_in_folder(container_name,folder_name):
  """
  List all blobs in a virtual folder in an Azure blob container
  """
  
  files = []
  generator = modis_container_client.list_blobs(name_starts_with=folder_name)
  for blob in generator:
    files.append(blob.name)
  return files
    
  
def list_tiff_blobs_in_folder(container_name,folder_name):
  """"
  List .tiff files in a folder
  """
  
  files = list_blobs_in_folder(container_name,folder_name)
  files = [fn for fn in files if fn.endswith('.tiff')]
  return files
       

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

Access and plot a MODIS tile

In [3]:
# Files are stored according to:
#
# http://modissa.blob.core.windows.net/[product]/[htile]/[vtile]/[year][day]/filename

# Surface reflectance
product = 'MCD43A4'

# Let's look at the tile containing Chicago, IL, on May 15, 2019 (day of year 135)
h,v = lat_lon_to_modis_tile(41.881832,-87.623177)
daynum = '2019135'
folder = product + '/' + '{:0>2d}/{:0>2d}'.format(h,v) + '/' + daynum

# Find all .tiff files from this tile on this day, one file per channel
files = list_tiff_blobs_in_folder(modis_container_name,folder)

norm_value = 4000

# Channel 7 in a MCD43A4 file corresponds to MODIS band 1. 
#
# Let's map bands 1, 4, and 3 (channels 7,10,9) to RGB.
channels = [7,10,9]
image_data = []
for ifn in channels:
  remote_fn = files[ifn]
  url = modis_blob_root + '/' + remote_fn
  fn = download_url(url)
  raster = rasterio.open(fn,'r')
  band_array = raster.read(1)
  raster.close()
  band_array = band_array / norm_value
  image_data.append(band_array)
rgb = np.dstack((image_data[0],image_data[1],image_data[2]))
np.clip(rgb,0,1,rgb)
plt.imshow(rgb)
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_08.tiff...done, 11546274 bytes.
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_11.tiff...done, 11546274 bytes.
Downloading file MCD43A4.A2019135.h11v04.006.2019149220457.hdf_10.tiff...done, 11546274 bytes.
Out[3]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x223970bbc48>

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)