Přeskočit navigaci

Daymet

Weather Daymet AIforEarth

Odhady denních parametrů počasí v Severní Americe v jednokilometrové mřížce

Cílem modelu Daymet je nabídnout měření meteorologických podmínek blízko povrchu, kde není možná instrumentace. Tato datová sada poskytuje data Daymet verze 3 pro Severní Ameriku: Soubory pro ostrovní oblasti Havaje a Portorika jsou k dispozici odděleně od souborů pro pevninské oblasti. Mezi výstupní proměnné modelu Daymet patří minimální teplota, maximální teplota, srážky, krátkovlnné sluneční záření, tlak páry, vodní hodnota sněhu a délka dne. Tato datová sada zahrnuje období od 1. ledna 1980 až do současnosti. Každý rok se zpracovává samostatně na konci kalendářního roku. Proměnné modelu Daymet představují souvislé plochy, které jsou pro jednotlivé proměnné a roky k dispozici jako samostatné soubory s prostorovým rozlišením 1 km × 1 km a denním časovým rozlišením. Data pro Severní Ameriku jsou v Lambertově kuželové projekci a distribuují se ve formátu souboru netCDF, který je v souladu s konvencí pro práci s metadaty v oblasti klimatu a předpovědí (verze 1.6).

Prostředky úložiště

Data se uchovávají v objektech blob v datacentru v oblasti Východní USA, a to v následujícím kontejneru objektů blob:

https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw

V rámci tohoto kontejneru jsou data pojmenována takto:

davymet_v3_[variable]_[year]_[region].nc4

 • Variable je jedna z možností:
  • tmin (minimální teplota)
  • tmax (maximální teplota)
  • prcp (intenzita srážek)
  • srad (krátkovlnné záření)
  • vp (tlak páry)
  • sne (vodní ekvivalent množství sněhu)
  • dayl (délka dne)
 • year je čtyřmístné číslo.
 • region je kód oblasti, a to buď na (kontinentální Severní Amerika), hawaii nebo puertorico.

Například data pro maximální teplotu z roku 1982 pro kontinentální oblast jsou k dispozici tady:

https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw/daymet_v3_tmax_1982_na.nc4

Kompletní příklad přístupu k objektu blob Daymet a jeho vykreslení v Pythonu je k dispozici v poznámkovém bloku v části věnované “přístupu k datům”.

Nabízíme také token SAS (sdílený přístupový podpis) jen pro čtení, který umožňuje přístup k datům Daymet například přes nástroj BlobFuse, který umožňuje připojit kontejnery objektů blob jako jednotky:

st=2020-01-03T00%3A12%3A06Z&se=2031-01-04T00%3A12%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=ca0OY7h4J6j0JxQiiTcM9PeZ%2FCWmX5wC5sjKUPqq0mk%3D

Pokyny k připojení pro Linux najdete tady.

Zpracování této datové sady ve velkém měřítku se nejlépe provádí v oblasti Azure Východní USA, kde jsou tato data uložena. Pokud data Daymet využíváte v rámci věd o životním prostředí, zvažte možnost zažádat o grant AI for Earth, který vám pomůže s vašimi požadavky na výpočetní prostředky.

Citace

Pokud chcete tato data využít v publikaci, využijte prosím citaci:

Thornton, P. E., M. M. Thornton, B. W. Mayer, Y. Wei, R. Devarakonda, R. S. Vose a R. B. Cook. 2016. Daymet: Daily Surface Weather Data on a 1-km Grid for North America, Version 3 (Denní údaje o povrchovém počasí v Severní Americe na 1km mřížce, verze 3). ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA.

Další informace najdete v zásadách používání dat a psaní citací ORNL DAAC (Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center).

Zdroje a prostředky

Při práci s datovou sadou Daymet vám pomohou následující zdroje informací a odkazy:

Pěkný obrázek


Průměrné denní maximální teploty na Havaji v roce 2017

Kontakt

Pokud máte k této datové sadě nějaké dotazy, obraťte se na aiforearthdatasets@microsoft.com.

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing Daymet data on Azure

The Daymet dataset contains daily minimum temperature, maximum temperature, precipitation, shortwave radiation, vapor pressure, snow water equivalent, and day length at 1km resolution for North America. The dataset covers the period from January 1, 1980 to December 31, 2019.

The Daymet dataset is maintained at daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1328 and mirrored on Azure Open Datasets at azure.microsoft.com/services/open-datasets/catalog/daymet.

In [6]:
# Standard or standard-ish imports
import os
import tempfile
import shutil
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import urllib.request

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import netCDF4 as nc 
from azure.storage.blob import ContainerClient
from netCDF4 import Dataset

container_name = 'daymetv3-raw'
daymet_azure_storage_url = 'https://daymet.blob.core.windows.net/'

daymet_container_client = ContainerClient(account_url=daymet_azure_storage_url, 
                     container_name=container_name,
                     credential=None)

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'daymet')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

Support functions

In [2]:
def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

List the available Daymet files

The Daymet dataset is available for anonymous public download on Azure. The following code shows how to list all data files that are currently available, trimmed to a specific region (hawaii, na, puertorico) and year for brevity.

In [3]:
# Hawaii sounds nice...
state_of_interest = 'hawaii'
year_of_interest = '1988'

# List the blobs in the container
generator = daymet_container_client.list_blobs()
for blob in generator:
  if state_of_interest in blob.name and year_of_interest in blob.name:
    print('Blob name: ' + blob.name)
Blob name: daymet_v3_dayl_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_prcp_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_srad_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_swe_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_tmax_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_tmin_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_vp_1988_hawaii.nc4

Download a specific file from Azure blob storage

This code shows how to download a specific file from Azure blob storage into the current directory. It uses the example file daymet_v3_tmax_1980_hawaii.nc4, but you can change this as described below.

The following types of data are available: minimum temperature (tmin), maximum temperature (tmax), precipitation (prcp), shortwave radiation (srad), vapor pressure (vp), snow water equivalent (swe), and day length (dayl).

In [7]:
variable = 'tmax'
year = '2017'

# Choose your location. The following are available: hawaii, na, puertorico. The value 'na' stands for North America.
location = 'hawaii'

granule_name = 'daymet_v3_' + variable + '_' + year + '_' + location + '.nc4'
url = 'https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw/' + granule_name

filename = download_url(url)
Bypassing download of already-downloaded file daymet_v3_tmax_2017_hawaii.nc4

Explore the NetCDF metadata

In [8]:
daymet_ds = Dataset(filename, 'r') 
print('netCDF file format:' + ' ' + daymet_ds.file_format)

print('netCDF dimensions:')
print(daymet_ds.dimensions.keys())
print('\ntime dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['time'])
print('x dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['x'])
print('y dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['y'])
print('netCDF variables:')
print(daymet_ds.variables.keys())
print('\n' + variable + ' variable and attributes:')
print(daymet_ds.variables[variable])
netCDF file format: NETCDF4_CLASSIC
netCDF dimensions:
dict_keys(['x', 'y', 'time', 'nv'])

time dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'> (unlimited): name = 'time', size = 365
x dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'x', size = 284
y dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'y', size = 584
netCDF variables:
dict_keys(['x', 'y', 'lat', 'lon', 'time', 'yearday', 'time_bnds', 'lambert_conformal_conic', 'tmax'])

tmax variable and attributes:
<class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 tmax(time, y, x)
  _FillValue: -9999.0
  long_name: daily maximum temperature
  units: degrees C
  missing_value: -9999.0
  coordinates: lat lon
  grid_mapping: lambert_conformal_conic
  cell_methods: area: mean time: maximum
unlimited dimensions: time
current shape = (365, 584, 284)
filling on

Plot temperature data

Let's calculate the mean value for the variable that we care about, and then visualize this on a map. If you have kept the defaults above, this is the maximum temperature.

In [9]:
# Read the whole array
factor = daymet_ds.variables[variable][:]

# Calculate mean
factor_mean_comp = np.mean(factor, axis=0, keepdims=True)

# Reshape 
x_size = daymet_ds.dimensions['x'].size
y_size = daymet_ds.dimensions['y'].size
factor_mean_comp.shape = (y_size,x_size)

# Plot
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = (25,9)
plt.imshow(factor_mean_comp, cmap='rainbow')
plt.colorbar()
Out[9]:
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x10cd4264b48>

Time conversion

Convert the time axis to a more human-readable format... mostly an excuse to demonstrate tinkering with NetCDF variables.

In [11]:
time = daymet_ds.variables['time'][:] 
time_unit = daymet_ds.variables['time'].getncattr('units') 
time_cal = daymet_ds.variables['time'].getncattr('calendar') 
local_time = nc.num2date(time, units=time_unit, calendar=time_cal)

print('Original time value: {}, human-readable time: {}'.format(time[0], local_time[0]))
Original time value: 13515.5, human-readable time: 2017-01-01 12:00:00

Cleanup

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)