The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App on Linux with Azure database for MySQL

Poslední aktualizace: 11.05.2021

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
siteName The unique name of your Web Site.
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
dbSkucapacity Azure database for mySQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
dbSkuName Azure database for mySQL sku name
dbSkuSizeMB Azure database for mySQL Sku Size
dbSkuTier Azure database for mySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
location Location for all resources.
databaseskuFamily Azure database for mySQL sku family

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-managed-mysql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface