Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Poslední aktualizace: 04.05.2021

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName The name of Storage Account.
blobContainerName The name of Blob Container to store diagnostics logs from Web App.
storageAccountSkuName The name of the App Service Plan.
storageAccountKind The name of the Storage Account Type.
appServicePlanName The name of the App Service Plan.
appServicePlanSkuName The SKU name of the App Serivce Plan.
webAppName The name of the Web App.
diagnosticsLogsLevel The degree of severity for diagnostics logs.
diagnosticsLogsRetentionInDays Number of days for which the diagnostics logs will be retained.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface