Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Poslední aktualizace: 05.05.2021

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername VM admin user name
adminPassword VM admin password
vnetName Name of the virtual network
vnetAddressPrefix Address prefix for the virtual network
subnet1Name Name of the first subnet in the VNet
subnet1Prefix Address prefix for subnet1
subnet2Name Name of the second subnet in the VNet
subnet2Prefix Address prefix for subnet2
vmSize Size of VM
storageAccountType Geo-replication type of Storage account
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface