Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Poslední aktualizace: 03.05.2021

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter & 2016-Datacenter, 2019-Datacenter.
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
singlePlacementGroup When true this limits the scale set to a single placement group, of max size 100 virtual machines. NOTE: If singlePlacementGroup is true, it may be modified to false. However, if singlePlacementGroup is false, it may not be modified to true.
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
powershelldscZip Location of the PowerShell DSC zip file relative to the URI specified in the _artifactsLocation, i.e. DSC/IISInstall.ps1.zip
webDeployPackage Location of the of the WebDeploy package zip file relative to the URI specified in _artifactsLocation, i.e. WebDeploy/DefaultASPWebApp.v1.0.zip
powershelldscUpdateTagVersion Version number of the DSC deployment. Changing this value on subsequent deployments will trigger the extension to run.
location Location for all resources.
platformFaultDomainCount Fault Domain count for each placement group.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/vmss-windows-webapp-dsc-autoscale/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Jason Boeshart