Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a VM with multiple empty StandardSSD_LRS Data Disks

podle Raman Kumar
Poslední aktualizace: 23.10.2021

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches multiple empty StandardSSD data disks by default. Note that you can specify the size and the Storage type (Standard_LRS, StandardSSD_LRS and Premium_LRS) of the empty data disks.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualMachineName The name of the VM
adminUsername The admin user name of the VM
adminPassword The admin password of the VM
dataDiskSize The size in GB of the data disks
dataDisksCount The number of data disks to create
diskType The Storage type of the data Disks
virtualMachineSize The virtual machine size. Enter a Premium capable VM size if DiskType is entered as Premium_LRS
windowsOSVersion The Windows version for the VM.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-with-standardssd-disk/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface