The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from User Image

podle Raman Kumar
Poslední aktualizace: 10.06.2021

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
customVmName This is the name of the your VM
bootDiagnosticsStorageAccountName This is the name of the your storage account
bootDiagnosticsStorageAccountResourceGroupName Resource group of the existing storage account
osDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the OS disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/osimages/osimage.vhd
dataDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the data disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/dataimages/dataimage.vhd
diskStorageType (není dostupný žádný popis)
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User Name for the Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine
osType This is the OS that your VM will be running
vmSize This is the size of your VM
newOrExistingVnet Select if this template needs a new VNet or will reference an existing VNet
newOrExistingVnetName New or Existing VNet Name
newOrExistingSubnetName New or Existing subnet Name
existingVnetResourceGroupName Resource group of the existing VNET
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Raman Kumar