Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

SQL Server 2014 SP1 Enterprise all SQL VM features enabled

Poslední aktualizace: 12.07.2021

This template will create a SQL Server 2014 SP1 Enterprise edition with Auto Patching, Auto Backup and Azure Key Vault Integration features enabled.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation URI to artifacts location
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated
virtualMachineName SQL Server Virtual Machine Name
virtualMachineSize SQL Server Virtual Machine Size
adminUsername SQL Server Virtual Machine Administrator User Name
adminPassword SQL Server Virtual Machine Administrator Password
storageAccountName SQL Server Virtual Machine Storage Account Name
virtualNetworkName SQL Server Virtual Machine Virtual Network Name
networkInterfaceName SQL Server Virtual Machine Network Interface Name
networkSecurityGroupName SQL Server Virtual Machine Network Security Group Name
addressPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetName SQL Server Virtual Machine Subnet Name
subnetPrefix SQL Server Virtual Machine Subnet Name
publicIpAddressName SQL Server Virtual Machine Public IP Address Name
publicIpAddressType SQL Server Virtual Machine Public IP Address Type
sqlConnectivityType SQL Server Virtual Machine SQL Connectivity Type
sqlPortNumber SQL Server Virtual Machine SQL Port Number
sqlStorageDisksCount SQL Server Virtual Machine Data Disk Count
sqlStorageWorkloadType SQL Server Virtual Machine Workload Type: GENERAL - general work load; DW - datawear house work load; OLTP - Transactional processing work load
sqlAutopatchingDayOfWeek SQL Server Auto Patching Day of A Week
sqlAutopatchingStartHour SQL Server Auto Patching Starting Hour
sqlAutopatchingWindowDuration SQL Server Auto Patching Duration Window in minutes
sqlAutobackupRetentionPeriod SQL Server Auto Backup Retention Period
sqlAutobackupStorageAccountName SQL Server Auto Backup Storage Account Name
sqlAutobackupEncryptionPassword SQL Server Auto Backup Encryption Password
sqlAkvCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvName Azure Key Vault Name
sqlAkvPrincipalName Azure Key Vault principal name or id
sqlAkvPrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
sqlAuthenticationLogin SQL Server Authentication Login Account Name
sqlAuthenticationPassword SQL Server Authentication Login Account Password
storageAccountKind (není dostupný žádný popis)
storageAccountSkuName Storage Account SKU
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/vm-sql-full-autobackup-autopatching-keyvault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/vm-sql-full-autobackup-autopatching-keyvault/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface