The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from Image Version

podle Akshay Joshi
Poslední aktualizace: 10.06.2021

This template allows you to create a Virtual Machines from an Image Version in a Shared Image Gallery. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface. Please ensure that you have created an Image Version using Image Version 101 Template first.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
galleryName Name of the Shared Image Gallery.
galleryImageDefinitionName Name of the Image Definition.
galleryImageVersionName Name of the Image Version - should follow <MajorVersion>.<MinorVersion>.<Patch>.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-from-sig/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-from-sig/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface