Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Join a VM to an existing domain

podle Kay Singh
Poslední aktualizace: 22.06.2021

This template demonstrates domain join to a private AD domain up in cloud.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmSize Size of VM
existingVnetName Existing VNET that contains the domain controller
publicIPAddressName Public IP address name
existingSubnetName Existing subnet that contains the domain controller
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
domainToJoin The FQDN of the AD domain
domainUsername Username of the account on the domain
domainPassword Password of the account on the domain
ouPath Organizational Unit path in which the nodes and cluster will be present.
domainJoinOptions Set of bit flags that define the join options. Default value of 3 is a combination of NETSETUP_JOIN_DOMAIN (0x00000001) & NETSETUP_ACCT_CREATE (0x00000002) i.e. will join the domain and create the account on the domain. For more information see https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa392154(v=vs.85).aspx
adminUsername The name of the administrator of the new VM.
adminPassword The password for the administrator account of the new VM.
storageAccountName The name of the storage account.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-domain-join/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface