Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Multi VM Template with Managed Disk

Poslední aktualizace: 28.09.2021

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a single Availability Set. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualMachineAdminUserName Administrator Username for the local admin account
virtualMachineAdminPassword Administrator password for the local admin account
virtualMachineNamePrefix Name of the virtual machine to be created
virtualMachineCount Number of virtual machines to be created
virtualMachineSize Virtual Machine Size
operatingSystem Operating System of the Server
availabilitySetName Availability Set Name where the VM will be placed
dnsPrefixForPublicIP Globally unique DNS prefix for the Public IPs used to access the Virtual Machines
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-copy-managed-disks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/vm-copy-managed-disks/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface