The Azure Quickstart templates are currently available in English

TFS 3 VM Deployment

podle Chris Amert
Poslední aktualizace: 02.11.2017

This template creates a TFS deployment with three VMs. One VM serves as a domain controller for the other two. One of the domain-joined VMs will run SQL Server Standard edition. The second will run TFS, configured to use SQL on the first. All three will support RDP through NAT rules on a load balancer. This template is meant to be used to evaluate TFS in Azure, not as a production deployment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername The name of the administrator account to create
adminPassword The password for the Administrator account
domainName The FQDN of the Active Directory Domain to be created
vmSize The size of the VMs to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-dual-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/tfs-dual-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface