Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Storage Account with SSE and blob deletion retention policy

Poslední aktualizace: 17.07.2021

This template creates a Storage Account with Storage Service Encryption and a blob deletion retention policy

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountName Storage account name
location Storage account location
storageSku Storage account sku
storageKind Storage account kind
storageTier Storage account access tier, Hot for frequently accessed data or Cool for infreqently accessed data
deleteRetentionPolicy Amount of days the soft deleted data is stored and available for recovery
blobEncryptionEnabled Enable blob encryption at rest

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-and-retention/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/storage-blob-encryption-and-retention/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface