Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create SQL MI with point-to-site connection configured

Poslední aktualizace: 28.04.2021

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) and Virtual network gateway configured for point-to-site connection inside the new virtual network.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
managedInstanceName Enter managed instance name.
administratorLogin Enter user name.
administratorLoginPassword Enter password.
publicRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
location Enter location. If you leave this field blank resource group location would be used.
virtualNetworkName Enter virtual network name. If you leave this field blank name will be created by the template.
addressPrefix Enter virtual network address prefix.
subnetName Enter subnet name.
subnetPrefix Enter subnet address prefix.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
skuName Enter sku name.
vCores Enter number of vCores.
storageSizeInGB Enter storage size.
licenseType Enter license type.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sqlmi-new-vnet-w-point-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface