Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup.

podle pratraw
Poslední aktualizace: 09.06.2021

Deploy SQL AvailabilityGroup listener on existing Always ON setup. This creates Listener on an existing SQL Availability Group, sets up corresponding load balancer rules and probe ports on Azure Load balancer to get the listener connections working.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingFailoverClusterName Specify the name of the failover cluster
existingSqlAvailabilityGroup Specify the name of SQL Availability Group for which listener is being created
existingVmList Specify the Virtual machine list participating in SQL Availability Group e.g. VM1, VM2. Maximum number is 6.
Listener Specify a name for the listener for SQL Availability Group
ListenerPort Specify the port for listener
ListenerIp Specify the available private IP address for the listener from the subnet the existing Vms are part of.
existingVnetResourcegroup Specify the resourcegroup for virtual network
existingVnet Specify the virtual network for Listener IP Address
existingSubnet Specify the subnet under Vnet for Listener IP address
existingInternalLoadBalancer Name of existing internal load balancer for the AG listener. Choose Standard Sku if the VMs are not in an availability set.
ProbePort Specify the load balancer port number (e.g. 59999)
Location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sqlvirtualmachine/sql-vm-aglistener-setup/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface