Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a two VM SQL Server Reporting Services Deployment

Poslední aktualizace: 14.05.2021

This template creates two new Azure VMs, each with a public IP address, it configures one VM to be an SSRS Server, one with SQL Server mixed auth for the SSRS Catalog with the SQL Agent Started. All VMs have public facing RDP and diagnostics enabled , the diagnostics is stored in a consolidated diagnostics storage account different than the vm disk

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dbSAUsername Username for SA of the database
dbSAUserPassword Password for SA of the database.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqlImageVersion The SQL Iamge for the VM. This will pick a fully patched image of this given SQL Image
sqlImageSKU The SQL SKU, for SQL CTP Versions the only available is evaluation
vmPrefix Prefix of the Virtual Machines (Prefix-RS, Prefix-Catalog)
vmSize The size of the VM Created
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sql/sql-reporting-services-sql-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface