Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

Poslední aktualizace: 29.04.2021

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualNetworkName The name of new Azure VNet where you can deploy Azure Sql Managed Instances and the resources that use them
virtualNetworkAddressPrefix VNet IP address range (VNet prefix)
defaultSubnetName The name of default subnet for VNet (used to deploy VMs, web, and other client apps - no Managed Instances). You can delete this subnet later if you don't need it.
defaultSubnetPrefix Default subnet address range (subnet prefix)
managedInstanceSubnetName The name of the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
managedInstanceSubnetPrefix IP Address range in the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
nsgForManagedInstanceSubnet Name of network security group dedicated to managed instance subnet
routeTableForManagedInstanceSubnet The name of the existing or new route table that enables access to Azure SQL Managed Instance Management Service that controls the instance, manages backups and other maintenance operations
location Azure data center location where all resources will be deployed

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface