The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy Splunk Enterprise

podle Rocky Giglio
Poslední aktualizace: 11.09.2018

Deploy Splunk Enterprise as a single instance or a distributed cluster to quickly and easily get started with Splunk in Azure. To deploy on Azure Government, go to the Azure quick start repository via the Browse on GitHub button.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location where resources will be provisioned
storageAccountType Storage account type which determines data redundancy and underlying drive type
deploymentType Splunk deployment type
standaloneVmSize Size of standalone VM
clusterMasterVmSize Size of cluster master VM
clusterSearchheadVmSize Size of cluster search head VM
clusterIndexerVmSize Size of cluster indexer VM
clusterIndexerVmCount Count of indexer nodes
clusterSecret Security key for authentication between cluster nodes (when applicable)
adminUsername Username for the VMs
adminPassword Password for the VMs
splunkAdminPassword Password for Splunk admin
virtualNetworkName Name of the virtual network that the consumer wants to use
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkExistingRGName Name of resource group of existing Virtual Network (if applicable)
virtualNetworkAddressPrefix Virtual network address CIDR
subnet1Name Subnet for the Search Head
subnet2Name Subnet for the Indexers
subnet1Prefix Search Head subnet CIDR
subnet2Prefix Indexer subnet CIDR
subnet1StartAddress Search Head subnet start address
subnet2StartAddress Indexer subnet start address
sshFrom CIDR block from which SSH access is allowed (default is ssh access from anywhere)
forwardedDataFrom CIDR block from which forwarded data is allowed (default is data can be received from anywhere)
domainNamePrefix Prefix for domain name to access Splunk which is in the format: {prefix}.{location}.cloudapp.azure.com e.g. mysplunk.westus.cloudapp.azure.com. Prefix should match the following regular expression ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
publicIPName Name of the Search Head public IP address
templateLocation Template file location

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/splunk-on-ubuntu/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface