Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

SonarQube on Windows with Azure SQL Database

podle Rob Bos
Poslední aktualizace: 10.05.2021

Deploy a Windows VM with SonarQube installed and configured against an Azure SQL Database.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
sqVM_AppName Name of the VM that SonarQube will be installed upon
sq_PublicIP_DnsPrefix The prefix of the public URL for the VM on the Internet. It should be unique across all Azure and match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
sqVM_AppAdmin_UserName Admin account name for the SonarQube VM
sqVM_AppAdmin_Password Password for the SonarQube VM Admin account
sqDB_Admin_UserName Admin account name for Azure SQL Server
sqDB_Admin_Password Password for Azure SQL Server Admin account
sqDB_ServerName Name of Azure SQL Server (limit to 10 chars or less)
sqDB_DBName Name of the SonarQube DB on the Azure SQL Server
sqDB_DBEdition Edition of Azure SQL Database to create
diskType Type of Azure Storage Acct to create
sqVM_Installation_Type Type of SonarQube installation, Secure (HTTPS) or non-secure (HTTP)
sqVM_ReverseProxy_Type Type of Reverse Proxy to secure SonarQube
sqVM_LTS_Version Version of SonarQube to install
sonarQubeDownloadRoot Location to download the installation binary of SonarQube from
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
SQvmAppVmSize Size fo the VM

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sonarqube/sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface