Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Site-to-Site VPN Connection

Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vpnType Route based (Dynamic Gateway) or Policy based (Static Gateway)
localGatewayName Arbitrary name for gateway resource representing your local/on-prem gateway
localGatewayIpAddress Public IP of your local/on-prem gateway
localAddressPrefix CIDR block representing the address space of your local/on-prem network's Subnet
virtualNetworkName Arbitrary name for the Azure Virtual Network
azureVNetAddressPrefix CIDR block representing the address space of the Azure VNet
subnetName Arbitrary name for the Azure Subnet
subnetPrefix CIDR block for VM subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewaySubnetPrefix CIDR block for gateway subnet, subset of azureVNetAddressPrefix address space
gatewayPublicIPName Arbitrary name for public IP resource used for the new azure gateway
gatewayName Arbitrary name for the new gateway
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
connectionName Arbitrary name for the new connection between Azure VNet and other network
sharedKey Shared key (PSK) for IPSec tunnel
vmName Name of the sample VM to create
vmImageSKU VM Image SKU
vmSize Size of the Virtual Machine.
adminUsername Username for sample VM
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for the resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/site-to-site-vpn/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Steven Edouard