SharePoint 2016 and 2013 configured with ADFS authentication

podle Yvan Duhamel
Poslední aktualizace: 07.09.2017

This template deploys a new SharePoint 2013 or 2016 environment with 3 new Azure VMs, each with its own public IP address and subnet. 1 new AD Domain Controller with AD CS and AD FS configured, 1 SQL Server 2016 and 1 SharePoint (2013 or 2016) configured with 1 web application and 2 zones. Default zone uses Windows authentication and Intranet zone uses federated authentication with ADFS. Latest version of claims provider LDAPCP is installed and configured.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
storageAccountType Type of the storage accounts to create. Allowed values are "Standard_LRS", "Standard_GRS" and "Premium_LRS"
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
domainFQDN FQDN of the AD forest to create
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
adfsSvcUserName Name of the service account that will run ADFS
adfsSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
sqlSvcUserName Name of the service account that will run SQL Server instance
sqlSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spSetupUserName Name of the service account that will create and configure the SharePoint farm
spSetupPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spFarmUserName Name of the service account that will run SharePoint central administration and Timer services
spFarmPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spSvcUserName Name of the service account that will run SharePoint service applications
spSvcPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spAppPoolUserName Name of the service account that will run SharePoint web applications
spAppPoolPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
spPassphrase Passphrase of the SharePoint farm
vmDCSize Size of the DC VM
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSPSize Size of the SQL VM
vmsTimeZone Time zone of the VMs. Get the list with '[System.TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id'. Note that 'UTC' works but 'UTC+xx' does NOT work.
dnsLabelPrefix Prefix of public DNS names of VMs, e.g. 'dnsLabelPrefix-VMName.region.cloudapp.azure.com'
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface