Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 all configured

podle Yvan Duhamel
Poslední aktualizace: 08.08.2022

Create a SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for all resources.
sharePointVersion Version of SharePoint farm to create.
dnsLabelPrefix "[Prefix]" of public DNS name of VMs, as used in "[Prefix]-[VMName].[region].cloudapp.azure.com"
domainFQDN FQDN of the AD forest to create.
numberOfAdditionalFrontEnd Number of MinRole Front-end to add to the farm. The MinRole type can be changed later as needed.
addAzureBastion Specify if Azure Bastion should be provisioned. See https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-bastion for more information.
addPublicIPAddressToEachVM Specify if each VM should have a public IP and be reachable from Internet.
RDPTrafficAllowed Specify if RDP traffic is allowed to connect to the VMs:<br>- If 'No' (default): Firewall denies all incoming RDP traffic from Internet.<br>- If '*' or 'Internet': Firewall accepts all incoming RDP traffic from Internet.<br>- If 'ServiceTagName': Firewall accepts all incoming RDP traffic from the specified 'ServiceTagName'.<br>- If 'xx.xx.xx.xx': Firewall accepts incoming RDP traffic only from the IP 'xx.xx.xx.xx'.
adminUserName Name of the AD and SharePoint administrator. 'admin' and 'administrator' are not allowed.
adminPassword Input must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
serviceAccountsPassword Password for all service account and SharePoint passphrase. It must meet password complexity requirements as documented for property 'adminPassword' in https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/virtualmachines/virtualmachines-create-or-update
vmsTimeZone Time zone of the virtual machines. Type "[TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones().Id" in PowerShell to get the list.
vmsAutoShutdownTime The time at which VMs will be automatically shutdown (24h HHmm format). Set value to '9999' to NOT configure the auto shutdown.
enableAutomaticUpdates Enable automatic Windows Updates.
enableHybridBenefitServerLicenses Enable Azure Hybrid Benefit to use your on-premises Windows Server licenses and reduce cost. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/hybrid-use-benefit-licensing for more information.
sharePointDataDiskSize Size in Gb of the additional data disk attached to SharePoint VMs. Set to 0 to not create it
vmDCSize Size of the DC VM
vmDCStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Visit 'https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/disks/list#diskstorageaccounttypes' for more information
vmSQLSize Size of the SQL VM
vmSQLStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Visit 'https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/disks/list#diskstorageaccounttypes' for more information
vmSPSize Size of the SharePoint VM
vmSPStorageAccountType Type of storage for the managed disks. Visit 'https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/compute/disks/list#diskstorageaccounttypes' for more information
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sharepoint/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/sharepoint/sharepoint-adfs/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface