Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Deploy a 5 Node Secure Cluster

Poslední aktualizace: 16.05.2022

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location of the Cluster
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
vmImagePublisher VM image Publisher
vmImageOffer VM image offer
vmImageSku VM image SKU
vmImageVersion VM image version
loadBalancedAppPort1 Input endpoint1 for the application to use. Replace it with what your application uses
loadBalancedAppPort2 Input endpoint2 for the application to use. Replace it with what your application uses
certificateStoreValue The store name where the cert will be deployed in the virtual machine
certificateThumbprint Certificate Thumbprint
sourceVaultResourceId Resource Id of the key vault, is should be in the format of /subscriptions/<Sub ID>/resourceGroups/<Resource group name>/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/<vault name>
certificateUrlValue Refers to the location URL in your key vault where the certificate was uploaded
clusterProtectionLevel Protection level.Three values are allowed - EncryptAndSign, Sign, None. It is best to keep the default of EncryptAndSign, unless you have a need not to
nt0InstanceCount Instance count for node type
nodeDataDrive The drive to use to store data on a cluster node.
nodeTypeSize The VM size to use for cluster nodes.
tenantId (není dostupný žádný popis)
clusterApplication (není dostupný žádný popis)
clientapplication (není dostupný žádný popis)

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.servicefabric/service-fabric-secure-cluster-5-node-1-nodetype/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface