Deploy a 5 Node Service Fabric Cluster to an OMS workspace

Poslední aktualizace: 25.04.2017

This template allows you to deploy a 5 node Service fabric Cluster, an OMS Workspace, add the storage account to the workspace and enable the Service Fabric Gallery solution

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
clusterName Name of your cluster - Between 3 and 23 characters. Letters and numbers only
subnet0Prefix Specify the subnet prefix
computeLocation Select the location for your SF resources
publicIPAddressType Select the IP allocation for the public IP address
adminUsername Remote desktop user Id
adminPassword Remote desktop user password. Must be a strong password
addressPrefix specify vNet address prefix
dnsName DNS name for your Service Fabric Cluster endpoint
overProvision true or false
vmNodeType0Name Specify type name
omsWorkspacename Name of your OMS Log Analytics Workspace
omsRegion Specify the Azure Region for your OMS workspace

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/service-fabric-oms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface