Přeskočit navigaci

Šablony rychlého zprovoznění Azure jsou aktuálně dostupné v angličtině.

Create a Route Server in a New Subnet

podle Duong Au
Poslední aktualizace: 22.10.2021

This template deploys a Route Server into a subnet named RouteServerSubnet.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vnetName Name of new or existing vnet to which Azure Route Server should be deployed.
vnetIpPrefix IP prefix for available addresses in vnet address space.
vnetNew_or_Existing Specify whether to provision new vnet or deploy to existing vnet.
routeServerSubnetIpPrefix Route Server subnet IP prefix MUST be within vnet IP prefix address space.
publicIpNew_or_Existing Specify whether to provision new standard public IP or deploy using existing standard public IP.
publicIpName Name of the standard Public IP used for the Route Server
firstRouteServerName Name of Route Server.
routeServerBgpConnectionName Name of BGP connection.
peerAsn Peer ASN connecting to.
peerIp Peer IP connecting to.
location Azure region for Route Server and virtual network.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/route-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface