Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Backup existing IaasVM using Recovery Services

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 10.06.2021

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingRecoveryServicesVaultName Name of the Existing Recovery Services Vault (Vault and VM to be protected must be in same GEO)
existingProtectionContainers Array of iaasvm protection containers. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. iaasvmcontainer;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and iaasvmcontainer;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingProtectableItems Array of iaasvm protectable items. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. vm;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and vm;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingSourceResourceIds Array of resourceid of iaasvm protectable items. Provide resourceids of each VMs for which you want to configure protection. e.g. /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vmName
existingBackupPolicyName Name of existing Backup Policy in same Recovery Services Vault.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface