Přeskočit navigaci

RDS Gateway High Availability deployment

Poslední aktualizace: 21.12.2016

This template provides high availability to RD Gateway and RD Web Access servers in an existing RDS deployment

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsLabelPrefix Unique public DNS prefix for the deployment. The fqdn will look something like '<dnsname>.westus.cloudapp.azure.com'. Up to 62 chars, digits or dashes, lowercase, should start with a letter: must conform to '^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$'.
loadBalancer The Loadbalancer name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is loadbalancer.
backendAddressPools The backendAddressPools name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is LBBAP.
gw-AvailabilitySet The gw-availabilityset name must match from the RDS deployment. And default value taken by template is gw-availabilityset.
adDomainName The FQDN of the AD domain
adminUsername The name of the administrator of the new VM and the domain. Exclusion list: 'administrator
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and the domain
numberOfWebGwInstances Number of RD Gateway instances
brokerServer FQDN for Broker Server
WebURL This is RD Gateway external FQDN. This shall be picked from existing basic RDS deploment.
domainNetbios Netbios Name for Domain
storageAccountName Storage account name of RDS-Deployment
imageSKU Windows server SKU
vmSize Size for the new RD Gateway VMs
existingVnet The vnet name of AD domain. For example johnvnet1
existingSubnet The subnet name of AD domain. For example johnsubnet1
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/rds-deployment-ha-gateway/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface