Qlik Sense Enterprise single node

podle Clint Carr
Poslední aktualizace: 25.07.2018

This template provisions a single node Qlik Sense Enterprise site. Bring your own license.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
virtualMachineName Name of virtual machine to create. Has to be unique in subscription.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
qlikSenseVersion Version of Qlik Sense to provision.
qlikSenseServiceAccount User to run the Qlik Sense services.
qlikSenseServiceAccountPassword Password for the Qlik Sense service account.
qlikSenseRepositoryPassword Password for the Qlik Sense Repository user.
qlikSenseSerial Password for the Qlik Sense Repository user. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseControl Control key for Qlik Sense license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseOrganization Organization owner of license. Replace with your license details to license server during provisioning.
qlikSenseName Name of licensed organization. Replace with your license details to license server during provisioning.
virtualMachineSize Size of VM to be created. Recommended start size is Standard_DS3_V2
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/qlik-sense-enterprise/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface