Puppet Enterprise on Azure with RHEL & Windows Nodes

podle Amit Malik
Poslední aktualizace: 30.08.2018

This quickstart template deploys a Puppet Enterprise Solution on Azure Virtual Machine running Ubuntu 14.04 with pre-configured puppet agents running RHEL 7.2 and Windows Server 2016. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Puppet Master & multiple Windows and RHEL puppet Agents installation, configuration etc. To start with, this template will deploy one Puppet Master server vm and multiple RHEL and Windows Agents as specified during deployment.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmUsername User name for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines
vmPassword Password for the user of Virtual Machine. Used for both Linux and Windows machines.
puppetConsolePassword Password for the Puppet Enterprise Console.
windowsAgentCount Number of Windows Puppet Agents to deploy. Deploys Windows Server 2016.
linuxAgentCount Number of Linux Puppet Agents to deploy. Deploys RHEL 7.2
remoteAllowedCIDR Enter Public IP CIDR Allowed for accessing the deployment.Enter in 0.0.0.0/0 format. You can always modify these later in NSG Settings
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.Leave blank if unsure
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/puppet-enterprise-rhel-win/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface