Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Perforce Helix Core Linux Single Instance

Poslední aktualizace: 28.04.2021

This template deploys a new instance of Perforce Helix Core Server on a CentOS, RHEL or Ubuntu server in Azure along with all required infrastructure elements. The installation is done with SDP (Server Deployment Package). Perforce Helix Core is an industry leading version control system widely used in game development and many other industries. For more information please visit our webpage: https://www.perforce.com/products/helix-core.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location The location where these resources will be deployed.
OS The operating system of the VM.
VMSize Please select the size of the VM you wish to deploy. Read more about sizing options here: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/sizes-general. Compute optimized instances recommended for production use, e.g. Fsv2 series
dataDiskSize Please select the size of the data disk you wish to deploy (value is integer GB) to hold your metadata, logs and depot (archive files). This can be any value up to 2TB (2048 GB).
p4Port P4PORT value to connect to server (via ssl)
swarmPort Port for Swarm (Apache) to be setup on.
adminUsername Admin username for Virtual Machine
adminSSHPubKey SSH Public Key for the Virtual Machine.
source_CIDR CIDR block for SSH source - limit to your IP for secure access.
helix_admin_password Helix Core Server superuser password (user perforce).

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/perforce/perforce-helix-core-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/perforce/perforce-helix-core-server/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface