OpenShift Origin on RHEL (On Demand image) or CentOS

podle Harold Wong
Poslední aktualizace: 28. 9. 2016

This template deploys OpenShift Origin consisting of a single master and a user-defined number of nodes.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
_artifactsLocation The base URL where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
masterVmSize OpenShift Master VM size
nodeVmSize OpenShift Node VM(s) size
osImage OS to use for image - CentOS or RHEL
openshiftMasterHostname OpenShift Master hostname
openshiftMasterPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Master VM public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodeLbPublicIpDnsLabelPrefix OpenShift Nodes Load Balancer public IP DNS name. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
nodePrefix OpenShift Node VM prefix
nodeInstanceCount Number of OpenShift nodes
adminUsername Admin username for both OS login and OpenShift login
adminPassword Password for OpenShift login
sshPublicKey SSH public key on all VMs
subscriptionId Azure Subscription ID
keyVaultResourceGroup Resource Group that contains the Key Vault
keyVaultName Name of the Key Vault
keyVaultSecret Key Vault Secret Name that contains the Private Key
defaultSubDomainType Default Subdomain type - xip.io or custom (defined in next parameter)
defaultSubDomain Default Subdomain for application routing (Wildcard DNS). Entry is ignored if defaultSubDomainType set to xipio

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openshift-origin-rhel/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface